W dniu 5 marca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Wojciech Jasiński – Przewodniczący Komisji, a którego jednym z punktów było rozpatrzenie projektu inicjatywy komisyjnej w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, z ramienia TOE obecny był kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia zrealizowano trzy wcześniej zaplanowane punkty obrad:

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o towarach paczkowanych (druk nr 1717).
  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu nr 3 w sprawie pilnego podjęcia działań mających na celu przedłużenie obowiązywania Rozporządzenia Komisji Europejskiej (EC) 1400/2002.
  • Rozpatrzenie projektu inicjatywy komisyjnej w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego oczywiście kluczowy był punkt trzeci porządku obrad. W ramach tego punktu uwarunkowania, przesłanki i konieczność wdrożenia proponowanego przez Podkomisję projektu zmian ustawy (projekt dostępny w biurze TOE oraz w kodowanej części serwisu) przedstawił Pan Poseł Antoni Mężydło, wskazując m.in. że: ustawa zmusiłaby prawie wszystkich wytwórców prądu do wystawiania całego wytwarzanego przez siebie prądu na giełdę energii, spowodowałaby spadek cen energii elektrycznej dla odbiorców, zwiększyła wykorzystanie zasady TPA w sektorze elektroenergetycznym oraz przyczyniłaby się do zwalczania monopolistycznej pozycji spółek branży.

Zgodnie z zapewnieniami Przewodniczącego sejmowej Podkomisji ds. Energetyki Pana Posła Andrzeja Czerwińskiego, który rekomendował także przyjęcie wypracowanego przez Podkomisję projektu, mając na uwadze ustalenia z prac Podkomisji, w ramach dalszych działań przewiduje się równoległą dyskusję komisyjnego projektu zmian ustawy – Prawo energetyczne z projektem rządowym, który jednak nie trafił jeszcze do Marszałka Sejmu.

Przedstawiciele biura legislacyjnego zwrócili uwagę i wnieśli drobne zmiany redakcyjne do przedłożonego projektu ustawy, zastrzegając sobie jednak prawo szerszej analizy i wniesienia uwag w kolejnych etapach prac.

W związku z faktem, że Komisja nie planowała dyskusji przedmiotowego punktu obrad (co zaznaczył na początku realizacji punktu trzeciego obrad Przewodniczący) do zabrania głosu mimo wyrażanej chęci, nie zostali dopuszczeni przedstawiciele towarzystw sektora elektroenergetycznego. Dyskusja, zgodnie z zapewnieniami, będzie możliwa w kolejnych fazach prac nad projektem.

Projekt, po poprawkach, został przyjęty przez aklamację oraz zostanie skierowany do Marszałka Sejmu.

Dokumenty

Formularz logowania