W dniu 5 sierpnia 2015 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681). Posiedzenie prowadził poseł Piotr Nowak – Przewodniczący Komisji NES, TOE reprezentował na posiedzeniu kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. nowelizację biogazową) przedstawiła i uzasadniała w imieniu wnioskodawców pani poseł Krystyna Ozga, która m.in. podkreśliła, że proponowana nowelizacja jest odpowiedzią na sytuację, w której znalazły się polskie rolnicze biogazownie, w związku ze spadkiem ceny (notowań) sesyjnych praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (OZE), tzw. zielonych certyfikatów. Sytuacja ta, jak przekonywała poseł Ozga  już doprowadziła do bardzo trudnej sytuacji w tym podsektorze, a dalsze jej utrzymywanie może doprowadzić do upadłości wielu przedsiębiorstw działających w tej branży. W ramach uzasadnienia pani poseł wskazała, że nowelizacja przewiduje, aby w ramach ogólnego celu OZE założonego na 2020 r.  na 20%, określony procent (w druku sejmowym 0,35%) odpowiadający wolumenowi energii elektrycznej miałby pochodzić z biogazu rolniczego. Wspomniała także, że po wstępnych dyskusjach (w tym z Ministerstwem Gospodarki, które kierunkowo poparło projekt, zastrzegając konieczność wprowadzenia w nim zmian i formalnego uzyskania stanowiska rządu do projektu), projektodawcy zamierzają wprowadzić do projektu nowelizacji autopoprawki formalno – prawne, a także zaproponują zmianę 0,35% zapisanego w druku na 0,55% (a dla roku 2016 – 0,45%).

Przewodniczący zaproponował powołanie podkomisji do prac nad nowelizacją. W ramach dyskusji część Członków Komisji NES wnioskowała o przyspieszenie prac i procedowanie projektu bez powoływania podkomisji. Po dyskusji i głosowaniu Komisja postanowiła, zdecydowaną większością głosów powołać podkomisję, zakładając przedstawienie przez nią sprawozdania już podczas kolejnego wrześniowego posiedzenia Sejmu.

W ramach dyskusji liczni przedstawiciele biogazowni rolniczych podkreślali trudną sytuację ich branży oraz konieczność pilnych prac i szybkiego przyjęcia nowelizacji. Przedstawiciel TOE w ramach dyskusji zwrócił uwagę na niespójność projektu ustawy z uzasadnieniem, która może wywrzeć niekorzystny wpływ nie tylko na sprzedawców energii elektrycznej, ale także na odbiorców końcowych. Zdaniem TOE zapisy nowelizacji zawarte w druku 3681 wskazują, że obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazu staje się obowiązkiem dodatkowym w stosunku do obowiązku dotyczącego energii z pozostałych źródeł OZE. Zdaniem TOE, oprócz poprawek formalno – prawnych niezbędna jest poprawka także w tym zakresie. W odpowiedzi na pytania i dyskusję, zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i przedstawiciele projektodawców zapewnili, że wskazana przez TOE nieścisłość będzie przedmiotem autopoprawki, która będzie procedowana podczas prac podkomisji.

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania