W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), które prowadził Przewodniczący Komisji poseł Andrzej Czerwiński. Jedynym tematem, zaplanowanego na kilka godzin posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE. 

Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604), zwanej dalej ustawą OZE wpłynął do Sejmu 8 lipca 2014 r.

Pierwsze jego czytanie odbyło się na 72 posiedzeniu Sejmu, który skierował projekt Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Pierwsze posiedzenie Komisji dot. projektu ustawy o OZE miało dosyć niespodziewany przebieg. Po krótkim wstępnie, Przewodniczący zaproponował procedowanie ustawy podczas prac Komisji (bez powoływania Podkomisji) oraz już podczas pierwszego posiedzenia wysłuchanie wszystkich zainteresowanych i zgłaszających uwagi stron (jedna wypowiedź na jedno towarzystwo/izbę). Następnie wszyscy zainteresowani mieliby przesłać do 1 września 2014 r. uwagi w formie konkretnych propozycji zmian zapisów projektu wraz z uzasadnieniem. Tak sformułowane propozycje podlegały analizie Ministerstwa Gospodarki (MG), a następnie kwalifikacji do jednej z trzech kategorii: (1) „do przyjęcia”, (2) „warto procedować”, (3) „do odrzucenia”. Na podstawie tego, na kolejnym posiedzeniu, byłyby rozpatrywane zgłoszone uwagi przy uwzględnieniu stanowiska MG. Przewodniczący zwrócił także uwagę, że do Prezydium Komisji trafiła inicjatywa – propozycja dot. tzw. wysłuchania publicznego ustawy OZE, niemniej jednak Prezydium nie rekomenduje takiego rozwiązania. Podczas krótkiej debaty z udziałem posłów – Członków Komisji, padł wniosek Poseł Anny Zalewskiej (PiS) o przegłosowanie formalne, podczas Komisji, wysłuchania publicznego. Poseł Nowak (PO) zgłosił wniosek przeciwny. Po krótkiej dyskusji, wniosek Poseł Zalewskiej został poddany pod głosowanie. Głosami 10 za, 8 przeciw, Komisja przyjęła, że wysłuchanie publiczne odbędzie się 15 września 2014 r. Następnie przedyskutowano, przy współudziale biura prawnego sejmu, możliwość dalszej kontynuacji posiedzenia i wysłuchania uwag do ustawy. Po dyskusji, mając na uwadze uwarunkowania formalne, odstąpiono od dalszego procedowania projektu na tym posiedzeniu Komisji oraz Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Dokumenty

Formularz logowania