W dniu 29 kwietnia 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadzili Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji oraz Poseł Adam Gawęda, a którego program obejmował tematykę związaną z wdrażaniem styczniowej nowelizacji Prawa energetycznego w zakresie zagospodarowania metanu z kopalń dla celów elektroenergetycznych, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia kluczowe zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo energetyczne ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie zagospodarowania metanu z kopalń dla celów elektroenergetycznych omówiła p. Joanna Strzelec – Łobodzińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG). Nowelizacja, która wejdzie w życie na początku sierpnia 2010 roku wprowadzi nowy rodzaj świadectw pochodzenia, tzw. fioletowych, dla źródeł korzystających z metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazu uzyskiwanego z przetwarzania biomasy. System bazuje na zapisach oraz rozwiązaniach funkcjonującego już systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. czerwonych i żółtych certyfikatów). W ramach swojego wystąpienia Minister Strzelec – Łobodzińska zaprezentowała także kierunki zmian oraz główne zapisy w poddanym konsultacjom projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji wraz z uzasadnieniem. Rozporządzenie to ureguluje m.in. wysokość przedmiotowego obowiązku w odniesieniu do sprzedawców energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Kluczowe z punktu widzenia systemu będzie ogłoszenie przez Prezesa URE (do 11 maja 2010 r.) wysokości tzw. (jednostkowej) opłaty zastępczej, której poniesienie będzie alternatywą dla zakupu  fioletowych certyfikatów.

W ramach posiedzenia zostały także przedstawione prezentacje i wypowiedzi przedstawicieli koncernów/spółek węglowych dot. aspektów praktycznych wdrożenia proponowanych zmian oraz możliwości zagospodarowania metanu z kopalń dla celów elektroenergetycznych na terenach poszczególnych koncernów/spółek.

W kolejnej części posiedzenia przedyskutowano możliwy wpływ przyjętych rozwiązań na poszczególnych uczestników rynku energii elektrycznej, w tym odbiorców końcowych oraz przedstawiono kierunkowo wybrane wątpliwości, uwagi i propozycje zmian do rozporządzenia wykonawczego.

Prezentowany na posiedzeniu projekt rozporządzenia można znaleźć na stronach MG oraz w dziale Wybrane dokumenty 2010 .

Dokumenty

Formularz logowania