W dniu 14 lipca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji, a którego program obejmował informację nt.  zmian ustawy – Prawo energetyczne oraz dyskusję i ocenę funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia kluczowe zmiany – główne założenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu zmian ustawy – Prawo energetyczne omówili p. Joanna Strzelec – Łobodzińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG) oraz p. Tomasz Dąbrowski- z-ca dyrektora Departamentu Energetyki w MG.

Zgodnie z przedstawioną ze strony MG prezentacją proponowane nowe regulacje obejmą szereg zmian, których celem jest implementacja do prawa polskiego dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Zawiera on także przepisy służące wdrożeniu zmian rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1228/2003/WE z dnia 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Ponadto w projekcie uregulowano wiele innych kwestii w związku z nowymi wyzwaniami stawianymi energetyce jak również wynikających z aktualnych doświadczeń w funkcjonowaniu ustawy. Zmiany wprowadzone projektem obejmują trzy umowne obszary:

  • bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • funkcjonowanie rynku energii elektrycznej,
  • zmiany wynikające z dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania prawa.

Druga prezentacja oraz obszar dyskusji objął ocenę funkcjonowania systemu wsparcia dla OZE. Zdaniem przedstawicieli MG:

  • funkcjonujący w kraju system „zielonych certyfikatów” okazał się być skutecznym instrumentem wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej;
  • w związku z powyższym funkcjonowanie mechanizmu wsparcia dla energetyki odnawialnej powinno być kontynuowane;
  • przewiduje się jedynie możliwość jego korekty poprzez dostosowanie do mającego miejsce obecnie i prognozowanego wzrostu cen energii pochodzącej z paliw kopalnych.

Prezentowany na posiedzeniu projekt ustawy można znaleźć na stronach sejmowych (Druk Sejmowy 2176), stronach MG oraz w dziale Wybrane dokumenty 2009, prezentacje MG z posiedzenia Podkomisji dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Dokumenty

Formularz logowania