W dniu 7 maja 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Głównymi tematami posiedzenia, które prowadził Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji, były dwa zagadnienia: uruchomienie platformy informacyjnej inteligentnego opomiarowania oraz informacja grup energetycznych o długoletnich umowach na sprzedaż energii elektrycznej. TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach pierwszego obszaru zagadnień po wstępnych wypowiedziach p. Andrzeja Czerwińskiego – Przewodniczącego Podkomisji, p. Joanny Strzelec – Łobodzińskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG) oraz p. Marka Woszczyka – Wiceprezesa URE, prezentację dot. platformy informacyjnej inteligentnego opomiarowania (PIIO) przedstawiła p. Stefania Kasprzyk – Prezes Zarządu PSE Operator S.A. oraz p. Wojciech Lubczyński – kierownik projektu w PSE Operator S.A. Zgodnie z przekazanymi informacjami, powstanie pierwszej w Polsce witryny internetowej www.piio.pl poświęconej wdrażaniu systemu smart metering w Polsce jest efektem dyskusji, debat, konferencji i seminariów poświęconych systemowi inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci, których celem było i jest w dalszym ciągu przygotowanie Polski do implementacji wymienionych rozwiązań systemowych. W założeniach, witryna ma być platformą wymiany informacji i myśli oraz kompendium wiedzy o problemach wdrażania inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci. Zgodnie z założeniami twórców witryna ma spełniać rolę efektywnego kanału dystrybucji informacji do odbiorców, dostawców, wytwórców energii oraz do przedsiębiorstw sieciowych, a także ma stać się źródłem informacji dla mediów, a co za tym idzie opinii publicznej. Inicjatorem powstania PIIO bezpośrednio jest Ministerstwo Gospodarki, UREi Sejm RP jako autorzy większości wydarzeń dotyczących smart meteringu w Polsce. Witryna powstała w ramach projektu „Budowa systemu zarządzania popytem na rynku energetycznym”, którego realizatorem jest PSE Operator S.A.

W drugiej części posiedzenia informację nt. zawartych długoletnich umów zakupu/sprzedaży energii elektrycznej zaprezentowali przedstawiciele spółek/grup energetycznych: ENEA SA, Grupa Energetyczna TAURON SA, ENERGA SA, Polska Grupa Energetyczna PGE SA. Ze względu na charakter zagadnień przedstawiciele poszczególnych spółek/grup skupili się na kierunkowych i ogólnych informacjach dotyczących zawartych kontraktów w ramach poszczególnych grup, stopniu kontraktacji na 2010 i kolejne lata, a także przekazali informację nt. planowanego wywiązania się z obowiązku narzuconego ustawą. Po wypowiedziach ww. przedstawicieli spółek/grup energetycznych kierunkowe stanowisko dot. interpretacji zapisów ustawy po styczniowej nowelizacji w zakresie art.49a przedstawił Wiceprezes URE p. Marek Woszczyk, wskazując, że Prezes URE w związku z licznymi wątpliwościami dot. ww. artykułu planuje w najbliższym czasie opublikowanie oficjalnego komunikatu dot. interpretacji przez URE poszczególnych zapisów nowelizacji w tym obszarze obowiązków.

Dokumenty

Formularz logowania