W dniu 8 września 2015 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 3681), działającej w ramach sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES). Posiedzenie prowadziła pani poseł Elżbieta Królikowska – Kińska – Przewodnicząca Podkomisji, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. nowelizacja biogazowa) była wcześniej przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji NES 5 sierpnia 2015 r. W ramach tego posiedzenia przedstawicielka wnioskodawców pani poseł Krystyna Ozga, oprócz ogólnej prezentacji projektu zapowiedziała wniesienie, jako tzw. autopoprawek, trzech, zdaniem TOE istotnych, zmian. Jedna z nich, zgodna z uwagą TOE, miała uszczegółowić, że określony procent obowiązku dot. biogazu rolniczego (w druku sejmowym 0,35%, w autopoprawce 0,55% dla 2020 roku, a dla 2016 – 0,45%) mieściłby się w ramach ogólnego celu, a nie jak w druku sejmowym byłby celem dodatkowym. Niestety, oprócz ww. uszczegółowienia, w autopoprawkach znalazła się także propozycja wzrostu obowiązku na 2016 rok z 15% na 17%. Negatywne stanowisko (wraz z uzasadnieniem) do propozycji wzrostu obowiązku TOE przedstawiło w przesłanym do Podkomisji 27 sierpnia 2015 r. piśmie (pismo dostępne dla Członków TOE).

Podczas posiedzenia Podkomisji poseł Ozga przedstawiła (jako poprawka nr 1) poprawkę o charakterze tzw. doprecyzowującym (nową nie przekazaną wcześniej uczestnikom), poprawkę o charakterze tzw. dostosowującym dot. nowego ust. 8 art. 47 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tzw. ustawy o OZE (jako poprawka 2, poprzednio 1) oraz (jako poprawka 3) poprawkę dot. ustalenia poziomu obowiązku określonego w art. 59 ustawy o OZE na 19,45%, a dodatkowego obowiązku dot. biogazowni rolniczych na 0,55%. Po przedstawieniu ww. poprawek miała miejsce szersza dyskusja dot. propozycji wzrostu obowiązku na 2016 rok z 15% na 17%. Argumenty TOE przeciwko ww. propozycji przedstawił kol. Kulesa, wskazując m.in. na zwiększenie wcześniej planowanych na podstawie ustawy o OZE przez sprzedawców na 2016 rok obciążeń, które w konsekwencji poniosą odbiorcy końcowi, w szczególności odbiorcy w gospodarstwach domowych. Kolega Kulesa zauważył, że w przypadku podniesienia obowiązku powinien on zostać uwzględniony, jako tzw. koszt uzasadniony, w zatwierdzanych przez Prezesa URE cenach energii dla gospodarstw domowych na 2016 roku, będzie więc miał wpływ na poziom cen dla odbiorców końcowych. Zarówno poseł Ozga, jak i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Jerzy, Witold Pietrewicz nie zgodzili się z argumentacją TOE, wskazując na znikomy wpływ podniesionych obowiązków na odbiorców końcowych energii. Pozytywnie nt. podniesienia obowiązku wypowiadali się także przedstawiciele biogazowni rolniczych oraz energetyki wiatrowej. Mając na uwadze przeprowadzoną dyskusję, ale przede wszystkim brak stanowiska rządu do projektu nowelizacji (zgodnie z informacją min. Pietrewicza jest ono przygotowane i przechodzi procedurę uzgodnień), Przewodnicząca Podkomisji po ww. dyskusji, postanowiła, oczekując na stanowisku rządu, przerwać posiedzenie. 

Dokumenty

Formularz logowania