W dniu 9 października 2014 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604), działającej w ramach Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), które prowadził Przewodniczący Podkomisji poseł Andrzej Czerwiński. Jedynym tematem, zaplanowanego na kilka godzin posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy nr 2604), zwanej dalej ustawą OZE wpłynął do Sejmu 8 lipca 2014 r. Pierwsze jego czytanie odbyło się na 72 posiedzeniu Sejmu, który skierował projekt do Komisji NES. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 18 sierpnia 2014 r. podjęto uchwałę o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, które miało miejsce 15 września 2014 r. Po wysłuchaniu publicznym, Komisja NES w dniu 23 września 2014 r. zdecydowała o powołaniu Podkomisji nadzwyczajnej, której pierwsze posiedzenie miało miejsce już 2 października 2014 r. Podczas tego posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki (MG) omówili 24 bloki tematyczne, na które podzieli 291 uwag zgłoszonych przed przystąpieniem do prac w Podkomisji i podczas wysłuchania publicznego. Dwie z tych grup dotyczyły tematów zgłoszonych przez TOE: (1) notyfikacja ustawy OZE – MG przychyla się do stanowiska Prezesa UOKiK, że proponowane rozwiązania będą zgłoszone KE jako zgodne z rynkiem wewnętrznym i zwolnione z notyfikacji, (2) urynkowienie zasad zakupu energii elektrycznej z OZE przez sprzedawców z urzędu – MG zobowiązało się do analizy tematu, w tym zaproponowania zapisów dot. zmiany ceny z rocznej na kwartalnej stanowiącej podstawę obowiązku sprzedawców z urzędu.

Bezpośrednio przed posiedzeniem Podkomisji 9 października 2014 r. uczestnikom posiedzenia przekazano dwa „zestawy” proponowanych zmian. Jeden z nich stanowiły propozycje zmian MG, wynikające z konsultacji i wysłuchania publicznego, drugi zestaw stanowiły propozycje zmian zgłoszone przez p. Posła Naimskiego. Ustalono, że do drugiego zestawu MG odniesie się kompleksowo podczas kolejnego posiedzenia.

Podczas posiedzenia szczegółowo przedyskutowano i rozpatrzono art. 1-4 projektu ustawy OZE, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych zmian przez MG. W ramach rozpatrywania kolejnych artykułów, ustęp po ustępie, punkt po punkcie, dyskutowano i analizowano poprawność zapisów oraz proponowane zmiany. Biuro Legislacyjne Sejmu oprócz poprawek MG zobowiązało się dodatkowo do wprowadzenia (nie omawianych szczegółowo) zmian redakcyjnych i prawnych. Wprowadzone podczas posiedzenia zmiany obejmowały jedynie poprawki MG, pozostałe propozycje zmian, poprawek zgłaszanych podczas posiedzenia Podkomisji 9 października 2014 r., nie uzyskiwały poparcia Członków Podkomisji.

Dokumenty

Formularz logowania