W dniu 3 września 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie o ustawy – Prawo  energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk nr  2176), działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji z ramienia TOE obecni byli kol. Agnieszka Panek (PGE Electra) oraz kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

Mające charakter organizacyjny posiedzenie zapoczątkowało (po 1-szym czytaniu, które odbyło się na posiedzeniu Komisji Gospodarki 26 sierpnia 2009 r.) szczegółowe prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie o ustawy – Prawo  energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk nr  2176) przez powołaną w dniu 26 sierpnia 2009 r. Podkomisję Nadzwyczajną. W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Podkomisji wystosowaną 31 sierpnia 2009 r. do izb, towarzystw i instytucji rynku energii (w tym TOE) do dnia posiedzenia Podkomisji napłynęły uwagi z 12 instytucji, w tym także TOE (uwagi TOE można znaleźć w dziale Wybrane dokumenty 2009).

Po dyskusji pomiędzy Członkami Komisji oraz przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki (MG), mając na uwadze liczbę i charakter uwag, zdecydowano, że na trwającym posiedzeniu Podkomisji, nie będę jeszcze dyskutowane poszczególne zapisy rządowego projektu zmian ustawy, a jedynie ustalone zostaną sprawy organizacyjne i zasady dalszego procedowania nad projektem. Ustalono, że do 8 września 2009 r. (godz. 8.00) przyjmowane będą ostateczne uwagi do projektu ustawy, które zostaną uwzględnione podczas dalszych prac Podkomisji, następnie MG zestawi (do 15 września 2009 r.) na potrzeby prac Podkomisji wszystkie uwagi, do 14 września 2009 r. na temat projektu stanowisko ma przedstawić biuro analiz sejmowych. W ramach wypowiedzi Członków Podkomisji Poseł Mężydło, przypomniał, że na rozpatrzenie oczekuje także drugi komisyjny projekt ustawy (druk nr 2003). Zapowiedział także, że w ramach prac Podkomisji zaproponuje powrót do rozwiązania komisyjnego w obszarze tzw. „obliga giełdowego” oraz powrót do nadania dodatkowych kompetencji Prezesowi URE (wcześniej art. 48a), które nie znalazły się w projekcie rządowym. Poseł zwrócił także uwagę na stanowisko (opinię) TGE do projektu ustawy (z którym jak zaznaczył zgadza się), że nie można zgodzić się na równolegle z tzw. „obligiem giełdowym” wprowadzenie przetargów w proponowanej przez rząd formie.

Przewodniczący zaproponował aby w ramach dalszych prac przy omawianiu poszczególnych zapisów  projektu, prezentować i „wysłuchiwać” jedynie jednego (wspólnego dla poszczególnych grup opiniujących) głosu za jakimś rozwiązaniem i jednego przeciw, co znacznie przyspieszy procedowanie i dyskusję. Dodatkowo Podkomisja zakłada możliwość zwrócenia się w ramach swoich prac do wybranych ekspertów z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zapisów projektu. Kolejne posiedzenie Podkomisji planowane jest po 14 września 2009 r. W związku z wyznaczonym (zaleconym) na 22 września 2009 r. przez Marszałka, trudnym do realizacji, terminem przedstawienia sprawozdania, Podkomisja zwróciła się o przedłużenie terminu wydania opinii.

Projekt ustawy można znaleźć na stronach sejmowych (Druk Sejmowy 2176) oraz w dziale Wybrane dokumenty 2009 , uwagi TOE dostępne są także w dziale Wybrane dokumenty 2009, inne uwagi zgłoszone przez instytucje dostępne są dla Członków TOE w biurze TOE.

Dokumenty

Formularz logowania