W dniu 5 listopada 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie o ustawy – Prawo  energetyczne oraz o zmianie innych ustaw (druk nr  2176), działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

Mimo zaplanowanego na poprzednim posiedzeniu w dniu 3 listopada 2009 r. zakończenia prac i wypracowania stanowiska Podkomisji dot. propozycji zmian ustawy, przedłożonej w druku sejmowym 2176, w tym tzw. „obliga giełdowego” nie udało się podczas posiedzenia wypracować jednego akceptowanego przez członków Podkomisji oraz reprezentujące rząd Ministerstwo Gospodarki rozwiązania. Dyskusja przedmiotowego problemu była kontynuacją prezentacji stanowisk i (często ostrych) dyskusji, które miały miejsce już od kilku posiedzeń Podkomisji. Podczas posiedzenia przedstawiono i zaproponowano możliwe trzy warianty podejścia do nowych obowiązków. W ramach tych dyskusji Ministerstwo Gospodarki podtrzymało, jako jeden z trzech wariantów, rządowe propozycje określone w druku 2176 nałożenia obowiązków na dwie grupy wytwórców. Pierwszą stanowią wytwórcy mający prawo do otrzymania środków na  pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, drugą wytwórcy wchodzący w skład przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Dla tych grup w projekcie rządowym przewiduje się obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu (organizowanego przez wytwórców lub odbiorców końcowych) lub na giełdach towarowych. Pozostałe dwa warianty eliminują możliwość wywiązania się wytwórców z obowiązku poprzez organizację przez nich przetargów, narzucają minimalną procentową ilość  energii elektrycznej, którą należy sprzedać na giełdach towarowych (odpowiednio 50% lub 20%) oraz zmieniają ilość procentową objętą obowiązkiem. Zakłada się, że Podkomisja może zaproponować Komisji Gospodarki wszystkie trzy warianty, a ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero podczas posiedzenia Komisji, rozpatrującej sprawozdanie z prac Podkomisji.

Kolejne posiedzenie, na którym ma odbyć się przyjęcie wariantowej propozycji tzw. „obliga giełdowego” planowane jest na 12 listopada 2009 r.

Dokumenty

Formularz logowania