W dniu 17 grudnia 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw energetyki, powołanej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadzili Poseł Andrzej Czerwiński oraz Poseł Piotr, Tomasz Nowak, TOE reprezentowali kol. Ireneusz Perkowski – Członek Rady Zarządzającej oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE

W ramach posiedzenia zrealizowano trzy punkty dyskusji dotyczące (w kolejność realizacji): (1) programu prac Podkomisji na 2009 roku, (2) informacji dot. pakietu klastyczno-energetycznego oraz (3) projektu zmian ustawy – Prawo energetyczne dot. wprowadzenia obligatoryjnego handlu energią elektryczną na giełdzie. Najwięcej kontrowersji i dyskusji wzbudził ostatni punkt porządku obrad. W imieniu TOE negatywne stanowisko dot. przedłożonej propozycji zmian ustawy przedstawił kol. Perkowski, wszystkim Członkom Podkomisji została przekazana także negatywna opinia Kancelarii Prawnej Salans dot. projektu ustawy (opinia TOE oraz pozostałe materiały z prac Komisji zamieszczono poniżej). Ku zaskoczeniu, zarówno zewnętrznych uczestników posiedzenia, jak i chyba większości Posłów – Członków Komisji, po krótkiej dyskusji (mając także na uwadze ograniczenia czasowe prac Podkomisji), Poseł Mężydło – inicjator projektu, negatywnie oceniając opinię TOE jak i wskazując zdecydowanie na potrzebę pilnego przyjęcia projektu ustawy w przedłożonej wersji, zaproponował wniosek formalny, o przyjęcie projektu przez Podkomisję i przedłożenie (bez dalszej dyskusji i prac w zaproponowanym wcześniej przez Posła Czerwińskiego specjalnym zespole do prac nad ustawą) projektu bezpośrednio pod obrady Komisji Gospodarki. W ramach głosowania wniosek formalny został przez Członków Podkomisji odrzucony 7 głosami przeciw, 1 za i 1 wstrzymującym się. Następnie został powołany zespół roboczy do prac nad ustawą, który ma zająć się projektem, w kolejnej fazie (mając na uwadze ścieżkę legislacyjną), powinien przedstawić on wyniki swoich prac Podkomisji, ta z następnie (po przyjęciu wypracowanego projektu) przedłoży go dopiero do rozpatrzenia Komisji, uruchamiając formalnie procedurę legislacyjną.

Dokumenty

Formularz logowania