W dniu 1 lipca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu, które prowadził Pan Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji, a którego głównym punktem była informacja nt. założeń do projektu ustawy o efektywności energetycznej, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia główne założenia do projektu ustawy o efektywności energetycznej (uoee) omówili p. Joanna Strzelec – Łobodzińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG) oraz p. Henryk Majchrzak – dyrektor Departamentu Energetyki w MG.

Zgodnie z przedstawioną ze strony MG prezentacją nową regulacją objęte miałyby być: podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła, podmioty zajmujące się sprzedażą energii odbiorcom końcowym, producenci, importerzy oraz sprzedawcy urządzeń zużywających energię, odbiorcy końcowi – zgodnie z definicją dyrektywy 2006/32/WE (osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na własny użytek). W ramach prezentacji zwracano uwagę na wzorcową rolę i zadania sektora publicznego w ramach implementacji uoee.

Podstawowym mechanizmem stymulującym i wymuszający zachowania proefektywnościowe zgodnie z projektem uoee ma być mechanizm świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, które byłyby wydawane za inwestycje nakierowane na:

 • zmniejszenie zużycia energii,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • ograniczanie strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji.

Zamknięty katalog działań, w którym wskazany będzie każdy rodzaj przedsięwzięć ukierunkowanych na zachowania proefektywnościowe ma zostać wydany w postaci rozporządzenia wykonawczego do uoee. Jednak ilość przyznawanych białych certyfikatów określona byłaby w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE na trzech parkietach: wytwarzania, użytkowania i dystrybucji – patrz wyżej.

Zgodnie z założeniami uoee prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów byłyby przedmiotem obrotu – na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Obowiązek przedłożenia białych certyfikatów do umorzenia Prezesowi URE lub uiszczenia opłaty zastępczej ma zostać nałożony na podmioty sprzedające energię (tj. energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe) odbiorcom końcowym.

Proponowany ze strony MG harmonogram głównych punktów prac to:

 • przekazanie projektu uoee do uzgodnień i konsultacji społecznych – czerwiec 2009 r. (zrealizowane),
 • skierowanie projektu ustawy na Radę Ministrów – wrzesień 2009 r.,
 • wejście w życie ustawy – styczeń 2010 r.

W ramach dyskusji zwracano uwagę m.in. na następujące zagadnienia:

 • konieczność równoległych (z projektem uoee) konsultacji rozporządzeń wykonawczych do projektu uoee, mając na uwadze napięte terminy oraz kluczową rolę rozporządzeń wykonawczych w proponowanym modelu – patrz np. art. 13 i 16 projektu uoee (TOE);
 • wykraczanie projektu uoee poza zakres ww. dyrektywy, w tym dyskusyjne znaczenie i rolę trzech parkietów – art. 4 oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach przetargu – art. 18-22 (TOE, FOEEiG, ZPP Lewiatan);
 • trudny do realizacji zaproponowany przez MG harmonogram działań (TOE, FOEEiG, PIGEO);
 • kluczową, ale bardzo szeroką (nawet zbyt szeroką co potwierdziło URE) rolę i nowe zadania dla Prezesa URE w nowym systemie – patrz m.in. art. 23, 27, 31, 32, (TOE);
 • skomplikowany i (zbyt) szeroki administracyjny charakter proponowanego modelu (FOEEiG, TOE, ZPP Lewiatan);
 • konieczność jednoznacznego uregulowania (w tym wsparcia) działań firm typu ESCO (PIGEO).

Prezentowany na posiedzeniu projekt ustawy można znaleźć na stronach MG, prezentacja MG z posiedzenia Podkomisji dostępna jest dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

Projekt przed skierowaniem do Rady Ministrów jest aktualnie przedmiotem dyskusji oraz konsultacji międzyresortowych, w ramach trwających prac, zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia, zostanie uwzględniona dyskusja, tezy i wątpliwości zgłaszane podczas posiedzenia Podkomisji oraz w ramach procesu legislacyjnego.

Dokumenty

Formularz logowania