W dniu 25 czerwca lipca 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Głównym punktem posiedzenia, które prowadził Pan Poseł Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Podkomisji była informacja dot. roli i zakresu działania operatora(ów) pomiarów. Na posiedzeniu TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Na zaproszenie Przewodniczącego Podkomisji informację w obszarze problematyki związanej z ustanowieniem operatora pomiarów przedstawili p. Mariusz Swora – Prezes URE oraz p. Tomasz Kowalak – dyrektor Departamentu Taryf. Prezes Swora referując inicjatywy ustawodawcze podejmowane w zakresie wprowadzania systemu inteligentnych pomiarów sieci w Stanach Zjednoczonych i Europie oraz stan prac nad koncepcją systemu w URE, zwrócił m.in. uwagę na następujące fakty: w Stanach Zjednoczonych rząd zamierza przeznaczyć na rozwój inteligentnej sieci 3,9 mld dolarów, Wielka Brytania do 2020 roku wymieni 50 mln liczników elektrycznych i gazowych, a Niemcy przyjęły w październiku 2008 roku regulacje prawne ułatwiające rozwój inteligentnych sieci. W Polsce URE jesienią ubiegłego roku przedstawiło studium wykonalności projektu i od tego czasu trwają intensywne prace nad koncepcją jego wdrożenia do krajowego systemu elektro-energetycznego. W ramach tych działań URE wspólnie z Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii przyjęli Deklarację w sprawie wprowadzenia inteligentnego opomiarowania. Obecnie część firm energetycznych prowadzi projekty pilotażowe, a PSE Operator podjął prace studialne, które zdaniem przedstawicieli operatora mają trwać 2 lata. Zdaniem Prezesa URE w chwili obecnej potrzebna jest jasna deklaracja polityczna, co do konieczności rozwoju tego systemu, koordynacja prac na szczeblu rządowym oraz przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych, korzystając ze wzorców legislacyjnych funkcjonujących już na świecie. Przyjęcie tych przepisów pozwoli m.in. na implementację art. 13 dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Konieczne jest również połączenie inteligentnej sieci z systemem zarządzania popytem (DSM). Dyrektor Kowalak przedstawił kluczowe kwestie związane z wdrażaniem systemów inteligentnego opomiarowania. Zdaniem dyrektora Kowalaka system powinien zostać wprowadzony w życie jak najwcześniej, najlepiej do 2016 roku. Według dyrektor Kowalaka implementacja systemu pomoże zapobiec blackoutom, wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki oraz ułatwi przyłączanie źródeł rozproszonych, będąc jednocześnie projektem atrakcyjnym biznesowo (we Włoszech zwrócił się już po 4 latach).

Przedstawiona na posiedzeniu prezentacja pt. „Inteligentny pomiar” dostępna jest na stronach internetowych URE oraz w dziale  Wybrane dokumenty 2009 serwisu TOE.

Ustalono, że w ramach kolejnych działań w tym zakresie niezbędna jest koordynacja prowadzonych prac oraz szersza wymiana doświadczeń poszczególnych uczestników rynku energii elektrycznej zaangażowanych i zainteresowanych projektem(ami). W związku z tym na jednym z kolejnym posiedzeń Podkomisji planuje się bardziej szczegółową prezentację wybranych, realizowanych i będących w fazie przygotowawczej projektów wdrożenia inteligentnych pomiarów zużycia energii elektrycznej u odbiorców końcowych.

Dokumenty

Formularz logowania