W dniu 28 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem posiedzenia było m.in. rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”) i proponowanych zmian do tego projektu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji p. Kazimierz Kleina.

Na posiedzeniu przedstawiciele dostawców mediów przedstawili następujące propozycje zmian do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (druk senacki nr 247, druki sejmowe nr 805, 863 i 863-A):

  1. wprowadzenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego również dla usług dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewodowego; 
  2. określenie, iż podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury w przypadku otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet dostaw lub usług ciągłych;
  3. umożliwienie wystawiania faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty;
  4. wprowadzenie regulacji, iż obowiązek podatkowy powstaje z terminem płatności a nie z chwilą wystawienia faktury dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, za które pobierane są opłaty na podstawie prognozowanego zużycia.

Komisja przyjęła jedynie poprawkę dotyczącą wystawiania faktury w przypadku otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet dostaw lub usług ciągłych. Zgodnie z zaproponowaną przez Senat poprawką nr 6, art. 106b ust. 1 pkt 4 zostanie nadane następujące brzmienie:

„106b ust. 1 Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.”

Art. 106b ust. 3 pkt 1 nadaje się brzmienie:

„3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,”.

W uzasadnieniu do 6. poprawki Senat wskazał, iż koniecznym jest „wyjście naprzeciw postulatom podatników dostarczających m.in. energię elektryczną, cieplną, gaz przewodowy, świadczących usługi telekomunikacyjne, tak aby nie musieli oni wystawiać faktur od otrzymanych zaliczek.”

Senat RP na posiedzeniu w dniach 29 i 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która została następnie skierowana do Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 3 grudnia 2012 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia (druk nr 924). Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2012 r., poparła poprawki zaproponowane przez Senat (w tym w/w poprawkę nr 6) i skierowała je do Sejmu.

Na posiedzeniu Sejmu RP z dnia 7 grudnia, Sejm przyjął 6. poprawkę Senatu dotyczącą wystawiania faktury w przypadku otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet dostaw lub usług ciągłych. Oznacza to, iż dostawcy mediów nie będą musieli wystawiać faktur od otrzymanych zaliczek.

Planowane zmiany dotyczące określenia szczególnego momentu obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z obietnicą przedstawicieli Ministerstwa Finansów kwestia pozostałych postulatów pozostaje wciąż otwarta i będzie przedmiotem dalszej dyskusji, najbliższe spotkanie planowane jest na styczeń.

Dokumenty

Formularz logowania