W dniu 29 lipca 2015 r. w Warszawie, w budynku Senatu RP, odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym m.in. rozpatrzono przyjętą przez Sejm RP ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tzw. nowelizacja REMIT). Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) reprezentował na posiedzeniu kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1), tzw. rozporządzenie REMIT. Ustawa m.in. rozszerza zadania Prezesa URE o współpracę z ACER, organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, UOKiK i KNF oraz przyznaje mu uprawnienia prowadzenia kontroli i postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji lub prób manipulacji, a także w sprawie niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej na rynku energii. Określa także sankcje za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia REMIT. Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r. Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Na posiedzeniu 29 lipca 2015 r. Komisja wniosła o wprowadzenie dziesięciu poprawek do ustawy (druk nr 1015 A), mających charakter redakcyjny i doprecyzowujący, nie budzący wątpliwości TOE. Mniejszość Komisji dodatkowo wniosła o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (także druk nr 1015 A). Poprawki będę rozpatrzone na 80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji w dniach 4, 5, 6 i 7 sierpnia 2015 r.

Dokumenty

Formularz logowania