W dniu 6 lipca 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Głównym tematem posiedzenia, które prowadził senator Jan Wyrowiński – Przewodniczący Komisji, była informacja na temat dotychczasowych skutków funkcjonowania ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Reprezentując Ministerstwo Gospodarki (MG) informację na temat dotychczasowych skutków funkcjonowania ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedstawiła Podsekretarz w Ministerstwie Gospodarki p. Joanna Strzelec-Łobodzińska. W ramach informacji przedstawione zostały następujące obszary zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożonych zmian po styczniowej nowelizacji:

  • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
  • możliwości OSP w zakresie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
  • zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej,
  • zatwierdzenie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnych,
  • stosowanie art. 49a nowelizacji w sprawie nałożonego na wytwórców obowiązku sprzedaży energii elektrycznej na warunkach konkurencyjnych.

Pani Minister Strzelec-Łobodzińska zwróciła także uwagę, że znaczący wpływ na przebieg procesu realizacji wyznaczonych celów w zakresie zmian ustawy będzie miał przygotowywany obecnie w MG pakiet rozporządzeń wykonawczych, w którym znalazły się m.in.:

  • projekt rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, który znajduje po uzgodnieniach międzyresortowych oraz konsultacjach społecznych,
  • projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej, nad którym trwają uzgodnienia pomiędzy Biurem Prawnym a Departamentem Energetyki.

W podsumowaniu Minister Strzelec-Łobodzińska zwróciła uwagę, że przyjęte w nowelizacji ustawy rozwiązania wymagają dokonania przez przedsiębiorstwa energetyczne, Prezesa URE i Ministra Gospodarki dalszych działań, których praktyczna ocena będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie odpowiedniego czasu, kiedy w obrocie prawnym zaczną funkcjonować wszystkie mechanizmy wynikające ze zmian przepisów prawa wprowadzonych styczniową nowelizacją.

W kolejnej części posiedzenia, w imieniu Prezesa URE, p. Halina Bownik – Trymucha – Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji URE przedstawiła prezentację dot. skutków wejścia w życie styczniowej nowelizacji ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem art. 49a (ustawy po nowelizacji). Dyrektor Bownik – Trymucha zwróciła uwagę m.in. na stopień rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, działania przedsiębiorstw energetycznych objętych obowiązkiem ustawowym, w tym stopień kontraktacji wytwórców energii elektrycznej, a także podstawy i najważniejsze zapisy komunikatu nr 8 Prezesa URE z dnia 12 maja 2010 dot. w sprawie nałożonego na wytwórców obowiązku sprzedaży energii na warunkach konkurencyjnych, określonych w art. 49a ustawy – Prawo energetyczne.

W ramach ostatniej części posiedzenia przedstawiciele PIGEO przedstawili, bazując na wcześniej przekazanym piśmie do senackiej Komisji Gospodarki Narodowe, swoje uwagi dot. przyjętych w nowelizacji ustawy rozwiązań w zakresie zasad przyłączania jednostek OZE do KSE oraz systemu wsparcia.

Dokumenty

Formularz logowania