W dniach 29 stycznia i 4 lutego 2015 r. w Warszawie, w budynku Senatu RP, odbyły się połączone posiedzenia Komisji Środowiska (KŚ) oraz Komisji Gospodarki Narodowej (KGN) dotyczące rozpatrzenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2694, 3006 i 3006 A), które prowadzili Przewodniczący KGN, Senator Marek Ziółkowski (29 stycznia) oraz Zastępca Przewodniczącego KGN, Senator Stanisław Jurcewicz (4 lutego). Nasze Towarzystwo podczas posiedzeń reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Przedmiotowy projekt był projektem rządowym, do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Gospodarki (MG). Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu 16 stycznia 2015 r. Do Senatu została ona przekazana 20 stycznia 2015 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 19 lutego 2015 r. Marszałek Senatu 20 stycznia 2015 r. skierował ustawę do: KGN, KŚ i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie tej Komisji odbyło się 28 stycznia 2015 r.  Komisja wniosła o wprowadzenie 41 poprawek do ustawy (druk nr 817 A). Posiedzenia KGN i KŚ w tej sprawie odbyły się 29 stycznia i 4 lutego 2015 r. Komisje wniosły o wprowadzenie aż 83 poprawek do ustawy (druk nr 817 B).

Podczas posiedzeń stanowisko MG prezentowali Minister Jerzy Witold Pietrewicz oraz Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Janusz Pilitowski, którzy podczas posiedzeń zaproponowali liczne zmiany dot. szczegółowych zapisów ustawy, odpowiadali także na wątpliwości Komisji oraz zaproszonych gości dot. określonych części ustawy. Dużą liczbę zmian zaproponowało także, w datowanej na 28 stycznia 2015 r. opinii, Biuro Legislacyjne Senatu. Połączone posiedzenia Komisji wzbudzały bardzo duże zainteresowanie uczestników rynku energii, reprezentujących ich organizacji branżowych, samorządowych, izb i towarzystw. Liczni zainteresowani pracami senackimi nad ustawą, w tym TOE, przesłali wcześniej do Komisji opinie, stanowiska, uwagi i propozycje zmian do odpowiednich zapisów ustawy oraz wypowiadali się podczas posiedzeń komisji.

Wśród proponowanych przez MG zmian największe kontrowersję oraz szeroką i burzliwą dyskusję podczas posiedzenia 29 stycznia 2015 r. wzbudzała propozycja skreślenia w art. 41 ust. 10–13, 15–18 i 20 (czyli tzw. poprawki prosumenckiej wprowadzającej model feed in tarif dla nowobudowanych mikroinstalacji o mocy do 10 kW włącznie (w podziale na źródła o mocy do 3 kW włącznie i powyżej 3 kW do 10 kW włącznie)). Po głosowaniu w dniu 4 lutego 2015 r. Komisje zgodziły się z propozycją MG i zarekomendowały Senatowi (w poprawce nr 8, zawartej w druku 817 B) skreślenie ww. ustępów

Proponowane przez KGN i KŚ oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprawki, dostępne także na stronie internetowej TOE, będą m.in. przedmiotem dyskusji podczas plenarnego posiedzenia Senatu w dniu 6 lutego 2015 r. Na ten dzień zaplanowane jest także głosowanie zmian i poprawek do wszystkich punktów 70. posiedzenia Senatu. Po zakończeniu prac w Senacie propozycje zmian trafią do rozpatrzenia przez Sejm RP. 

Dokumenty

Formularz logowania