W dniu 25 lipca 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradczego do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce. Nasze Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania omówiono i kierunkowo przyjęto dwa następujące dokumenty, mające znaczenie dla dalszego rozwoju inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci w Polsce:

 • Wnioski i rekomendacje dotyczące zasadności wdrożenia inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.
 • Harmonogram Prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce.

Pierwszy dokument skład się z pięciu następujących części:

 • Przesłanki wdrożenia inteligentnego opomiarowania w Polsce.
 • Zrealizowane prace i wykonane działania.
 • Działania administracji państwowej i władzy ustawodawczej.
 • Wnioski.
 • Rekomendacja dalszych działań związanych z wdrożeniem inteligentnego opomiarowania.

W ramach wniosków na podstawie już wykonanych analiz Zespół Doradczy m.in. rekomenduje odstąpienie od sporządzenia analizy, o której mówi Dyrektywa 2009/72/WE, co jest równoznaczne z przyjęciem prawnego obowiązku zainstalowania inteligentnych liczników u co najmniej 80 % odbiorców do 2020 roku.

Drugi dokument obejmuje następujące obszary działań i prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce określając szczegółowo zakres każdego z tych działań oraz przewidywane terminy realizacji prac:

 • Zdefiniowanie rozwiązań wspierających wdrożenie inteligentnego opomiarowania oraz zmian w modelu rynku opomiarowania.
 • Rozwój generacji rozproszonej i rozsianej.
 • Wzmocnienie mechanizmów wspierania innowacyjności, jakości i efektywności.
 • Działania do realizacji w dalszej kolejności.

Oba ww. dokumenty są dostępne dla Członków TOE w kodowanej części serwisu.

W ramach kolejnych działań Zespołu, zgodnie z harmonogramem, przewiduje się zaopiniowanie i dyskusję dwóch przygotowanych już przez URE dokumentów:

 • Projekt Koncepcji dotycząca modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów.
 • Projekt Stanowiska Prezesa URE  w sprawie niezbędnych wymagań funkcjonalnych wobec współpracującej z Infrastrukturą AMI  Infrastruktury Sieci Domowej (HAN), stanowiącej rozszerzenie
 • wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem zastosowania jej dla usług pozaenergetycznych celem wykorzystania efektu synergii.

Dokumenty

Formularz logowania