W dniu 26 sierpnia 2008 r. na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl) ukazał się datowany na 1 sierpnia 2008 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z zapisem pod projektem „w wyniku zgłoszonych uwag opracowano nowy projekt, który w dniu 18 sierpnia 2008 r., został rozesłany do uzgodnień międzyresortowych”. Jednocześnie ze strony Ministerstwa zostały usunięte wszystkie zgłoszone wcześniej, liczne przecież uwagi do poprzedniej wersji projektu, w dużej mierze odnoszące się do zapisów nowej wersji. Z ww. zapisu wynika, że projekt powinien uwzględniać zgłoszone przez uczestników uwagi i wątpliwości do projektu ustawy, a także wynik aż trzydniowych konsultacji, który odbyły się jeszcze w dniach 28 marca, 1 i 2 kwietnia 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (patrz szerzej: Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne…). Niestety w zaprezentowanej nowej wersji projektu, zdaniem biura TOE, nie uwzględniono licznych uwag, które były przedmiotem opinii sektorów, jak i nawet konkluzją z trzydniowej dyskusji podczas konferencji uzgodnieniowej. Co więcej wprowadzono liczne, nie będące przedmiotem konsultacji z sektorem, zapisy. Projekt nie trafił także wcześniej (przed datą publikacją na stronach Ministerstwa – przypomnijmy 26 sierpnia 2008 r.) do konsultacji społecznych (w nowej wersji), a jedynie 18 sierpnia 2008 r., do uzgodnień międzyresortowych, co teoretycznie eliminuje stronę społeczną z możliwości zgłaszania (i uwzględnienia przez Ministerstwo) uwag do nowego projektu.

W przedmiotowej wersji projektu (oznaczonej jako wersja 2.9) pozostawiono także liczne zapisy, które zgodnie z ustaleniami z marcowo-kwietniowej konferencji nie miały znaleźć się w wersji projektu po konsultacjach. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in.:

  • zaproponowany w zmianie nr 2 zapis art. 4j ust. 5 dot. obowiązku publikowania na stronach internetowych sprzedawców informacji o ofertach sprzedaży energii elektrycznej (zdaniem TOE propozycja taka odnosząca się do wszystkich segmentów odbiorców jest dyskusyjna i uniemożliwia realizację zasady TPA i rozwój konkurencji, szczególnie dla odbiorców z grup A i B);
  • zapisy art. 9l proponowane w zmianie nr 13 (i wynikowych zmianach w innych częściach projektu) dot. dodania w ust. 1 po punkcie 1 ust. 1a dodatkowego promowania energii elektrycznej wytwarzanej z metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych i zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (poddane szerokiej krytyce, także TOE, podczas konsultacji niejasne i dyskusyjne zapisy nie wynikają z żadnych wymogów unijnych i będą stanowić dla odbiorców dodatkowy czynnik wzrostu cen);
  • ograniczenie (poprzez propozycje nr 16 zmieniającą odpowiednie zapisy art. 11e, ust. 4) zarówno przedmiotowej (ograniczenie do określonych wysokości kwot) jak i podmiotowej (ograniczenie do jedynie do użytkowników systemu) odpowiedzialności OSP za szkody występujące w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (w ramach nowego projektu nie uwzględniono wypracowanych rozwiązań zadowalających uczestników rynku energii elektrycznej, w tym także zaakceptowanych przez OSP, a pozostawiono, zdaniem TOE, sprzeczne nawet z prawem zapisy proponowane w wersji projektu z początku 2008 roku).


Oprócz ww. zmian wprowadzono m.in. nie dyskutowane wcześniej (także nie opiniowane przez sektor podczas konsultacji) propozycje:

  • zapisów (m.in. poprzez dodania po art. 6a nowego art. 6b) dot. programów pomocy tzw. odbiorcom słabym ekonomicznie, które miałyby opracowywać przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją (do dnia 31 grudnia 2008 r.), w uzgodnienie ze sprzedawcami, zdaniem biura TOE mimo iż zapisy mogą wychodzić naprzeciw problemom tej grupy odbiorców powinny być wcześniej przedmiotem szerszej dyskusji w tym głównie z przedsiębiorstwami zobowiązanymi do opracowania programów pomocy;
  • dodatkowego modelu wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji uzyskiwanej w wyniku opalania gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dodanie w art. 9l po ust. 1 po punkcie 1 ust. 1b)

Niestety (mimo braku sprzeciwu podczas ww. konsultacji oraz wniosku URE i innych zainteresowanych stron) w opublikowanym projekcie nie uwzględniono propozycji i uwag zmierzających do uregulowania kwestii związanych z praktyczną implementacją zasady TPA, w tym tzw. sprzedaży awaryjnej, pełnienia roli sprzedawcy z urzędu, jakże ważnych po rozdzieleniu działalności sieciowej od obrotu.

Projekt został opublikowany w dniu 26 sierpnia 2008 r. na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki w dziale:  Prawo > Projekty aktów prawnych > Energetyka (niestety adnotacja o prawach autorskich uniemożliwia jego zamieszczenie bezpośrednio w naszym serwisie).

http://www.mg.gov.pl/Prawo/Projekty+aktow+prawnych/Energetyka/ 

Dokumenty

Formularz logowania