W dniu 8 grudnia 2006 r. w ramach 29 posiedzenia Sejmu została przyjęta w 3 czytaniu ustawa – o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności (druki nr 1084, 1153, 1153-A). Z wybranymi dokumentami z przebiegu procesu legislacyjnego można zapoznać się na stronie Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) , a także w naszym dziale Wybrane dokumenty 2006, w pozycji: Druki nr 1084, 1153 oraz 1153-A. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

W dniu 9 listopada 2006 r. do Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wpłynął Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (druk nr 1084) z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 4 grudnia 2006 r.Dnia 15 listopada 2006 r. Komisja Gospodarki oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeprowadziły pierwsze czytanie oraz powołały podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia wyżej wymienionego projektu. W rezultacie obrad 15, 16, 21 i 28 listopada br. został przygotowany przez podkomisję projekt (druk 1153), w którym uwzględniono uwagi zgłaszane przez przedstawicieli środowiska energetycznego. W dniu 5 grudnia 2006 r. na 29 posiedzeniu Sejmu RP odbyło się drugie czytanie projektu, zgłoszono kolejne cztery poprawki, które zostały rozpatrzone w ramach posiedzenia Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 6 grudnia 2006 r. (druk nr 1153-A). W dniu 8 grudnia 2006 r. Sejm RP powrócił do rozpatrywania punktu 4 porządku obrad (Sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności) przyjmując wszystkie poprawki zgłoszone w 2 czytaniu i pozytywnie zaopiniowane podczas posiedzenia połączonych Komisji. Sejm w dniu 8 grudnia 2006 r. jednogłośnie (406 głosami za) uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie jej przepisów do dyrektywy 2004/8WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42EWG. W projekcie uwzględniono również przepisy wprowadzające zmiany niektórych obowiązujących przepisów ustawy, wynikające z doświadczeń w ich stosowaniu i funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej oraz służące rozwojowi wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy (art. 15 dyrektywy) jej implementacja w krajowym ustawodawstwie powinna zostać dokonana za pomocą przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych najpóźniej w terminie do dnia 21 lutego 2006 r. Występujące opóźnienie w uchwaleniu ustawy wynika z przedłużania się prac w Komisji Europejskiej nad wytycznymi do wdrażania dyrektywy określającymi referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego i sposoby obliczania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz dłużej trwających konsultacji projektowanych mechanizmów wsparcia dla wysokosprawnych kogeneracji. Przyjęty wcześniej w projekcie rządowym termin wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji z dniem 1 stycznia 2007 r. był praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Podczas prac w podkomisji uznano potrzebę przesunięcia tego terminu na dzień 1 lipca 2007 r. i w związku z powyższym wprowadzenia poprawek do przepisów przejściowych.

Dokumenty

Formularz logowania