Na 24 posiedzeniu Senatu RP w dniach 20/21 grudnia 2006 r. Senat rozpatrzył zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności, wprowadzając do jej tekstu trzy poprawki.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności, wprowadził do jej tekstu trzy następujące poprawki:

W art. 1 w pkt 4 w lit. c, w ust. 8a wyrazy „nie wyższą niż 30% średniej ceny” zastąpił wyrazami „nie wyższą niż 40% średniej ceny”

Zmienił art. 9 ust. 2 na następujący:

„2. Raport, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał także:

  1. ocenę możliwości stosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz barier utrudniających wykorzystanie krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji
  2. informację o zastosowanych środkach mających na celu zapewnienie niezawodności systemu wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji.”; W art. 14 w pkt 1 i 2 po wyrazach ”ustawy wymienionej w art. 1” dodaje się wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Z punktu widzenia uregulowań obowiązków zakupu świadectw pochodzenia z kogeneracji najważniejsza wydaje się być zmiana pierwsza podnosząca górną granicę możliwości ustalenia przez Prezesa URE opłaty zastępczej o 10%.

Informacje nt. procesu legislacyjnego oraz druki sejmowe i senackie dostępne są na naszej stronie w dziale: Wybrane dokumenty 2006 .

Dokumenty

Formularz logowania