W dniu 10 lutego 2009 r. w Warszawie w siedzibie Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna odbyło się wewnętrzne, dedykowane seminarium problemowe pt. „Nowa ustawa o podatku akcyzowym – istotne zmiany zasad opodatkowania energii elektrycznej akcyzą”, w którym wzięło udział ok. 20 osób, w tym przedstawiciele URE i TOE. Ze strony Kancelarii seminarium prowadzili Panowie Marcin Zimny i Arkadiusz Michaliszyn. TOE, na zaproszenie organizatorów, reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach seminarium organizatorzy przedstawicieli prezentację dot. wybranych, najważniejszych zmian zasad opodatkowania energii elektrycznej akcyzą, która obejmowała m.in. następujące obszary zagadnień:

  • charakterystyka obecnie obowiązującego systemu opodatkowania akcyzą energii elektrycznej,
  • przepisy prawa wspólnotowego dotyczące zasad opodatkowania energii elektrycznej,
  • nowe regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej,
  • zwrot akcyzy wytwórcom energii elektrycznej na podstawie przepisów prawa wspólnotowego.

Prezentacja dostępna jest dla Członków TOE w biurze TOE oraz w kodowanej części serwisu. W ramach dyskusji poruszano liczne wątpliwości i uwagi dot. zapisów nowej ustawy o podatku akcyzowym, projektów rozporządzeń, w tym nowego zakresu przedmiotowego i podmiotowego obowiązku podatkowego.

Dokumenty

Formularz logowania