W dniu 10 stycznia 2008 r. w Warszawie w siedzibie EPC SA, przy ul. Wojciecha Górskiego 9 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej, działającego w ramach Komitetu Rynek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (KR PKEE), w pracach którego uczestniczą także przedstawiciele TOE.

Spotkanie prowadził kol. Grzegorz Tomasik – Przewodniczący Zespołu oraz Wiceprzewodniczący KR PKEE, TOE reprezentowali: kol. Janusz Bil (Vattenfall Poland Sp. z o.o.) oraz kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE). Zespół kontynuuje rozpoczęte w ramach działalności poszczególnych towarzystw branżowych (w tym także TOE) prace nad docelowym modelem rynku energii elektrycznej w Polsce.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  • Omówienie spraw organizacyjnych (program, harmonogram i zakres prac Zespołu).
  • Przedstawienie na podstawie wykonanych prac i opracowań przez poszczególne towarzystwa branżowe kierunkowych propozycji założeń modelu rynku energii elektrycznej.
  • Dyskusja. Wypracowanie wniosków. Ustalenia

W ramach spotkania przedstawiono trzy, będące jednocześnie podstawą późniejszej dyskusji prezentacje:

  • Wybrane elementy, przedstawionej podczas posiedzenia Komitetu Rynek PKEE w styczniu 2007 r. prezentacji TGPE pt. Kompleksowy rynek energii elektrycznej, przypomniał p. Dariusz Niemiec;
  • Najważniejsze proponowane przez PSE-Operator SA w mechanizmie bilansowania w 2008 roku i latach następnych zmiany przedstawił p. Grzegorz Tomasik (korzystając z  elementów prezentacji PSE-Operator SA z listopada 2007 r.);
  • Opracowaną przy wykorzystaniu wyników prac Zespołu TOE ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej prezentację TOE przedstawił p. Janusz Bil.

Mając na uwadze dyskusje podczas Rady Zarządzającej PKEE oraz w ramach KR PKEE prace Zespołu odbywać się będą dwuetapowo:

  • Etap pierwszy obejmował będzie określenie celów, założeń oraz kierunków rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, wraz z ogólnym modelem rynku i ramowym harmonogramem jego wdrażania.
  • Etap drugi będzie z kolei obejmował prace nad szczegółową koncepcją modelu oraz wypracowanie konkretnych propozycji rozwiązań w ramach wcześniej ustalonego ogólnego modelu rynku.

W ramach spotkania ustalono m.in., że opracowany w ramach pierwszego etapu prac dokument kierunkowy, będzie posiadał następującą strukturę – części składowe opracowania (będącą jednocześnie punktami spisu treści): wprowadzenie, cele, założenia do realizacji celów, kierunkowe propozycje rozwiązań rynkowych, ramowy harmonogram realizacji oraz uwarunkowania realizacyjne. Opracowany z udziałem przedstawicieli TOE projekt dokumentu będzie przedmiotem dyskusji podczas kolejnego zaplanowanego na początek lutego br. spotkania. Wyniki pierwszego etapu prac będą także przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia KR PKEE w dniach 28 i 29 lutego 2008 r.

Dokumenty

Formularz logowania