W dniu 27 lipca 2009 r. w Warszawie w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odbyło się spotkanie dyskusyjne dot. wybranych zagadnień rynku energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności spółek obrotu.

W spotkaniu z ramienia URE wzięli udział: p. Mariusz Swora – Prezes URE, p. Marek Woszczyk – Wiceprezes URE, p. Zofia Janiszewska – z-ca Dyrektora DPK URE, z kolei TOE reprezentowali: kol. Katarzyna Rozenfeld – Członek Rady Zarządzającej, Przewodnicząca Zespołu ds. Raportu, kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej, Przewodniczący Zespołu ds. Rynku Detalicznego, kol. Ireneusz Perkowski – Członek Rady Zarządzającej, kol. Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Rady Zarządzającej oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach prezentacji (patrz poniższy załącznik do infromacji przedstawiciele TOE omówili następujące obszary zagadnień tematycznych:

  • Raport TOE: Rynek energii elektrycznej w Polsce – stan na 31 marca 2009 r.,
  • Stan zaawansowania (zakończenie) prac nad wzorcem GUD,
  • Rozdzielenie bilansowych jednostek grafikowych OSD i SO,
  • Kodeks dobrych praktyk wraz z wzorami umów (propozycja URE),
  • Taryfikacja (w grupie G) sprzedawców energii elektrycznej w 2010 roku.

W ramach dyskusji strony zwróciły uwagę na podejmowane niezależnie liczne wspólne tematy i działania zmierzające do rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce. Omówiono możliwości współdziałania stron w ramach ww. obszarów tematycznych. Przyjęto także, że kolejne spotkania będą odbywały się cyklicznie i obejmowały informację i dyskusję na wybrane zagadnienia szczegółowe.

Kulesa M.: Spotkanie dyskusyjne w URE dot. wybranych zagadnień rynku energii elektrycznej

Dokumenty

Formularz logowania