W dniu 15 grudnia 2009 r. w Warszawie w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) odbyło się spotkanie dyskusyjne dot. wybranych zagadnień rynku energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności spółek obrotu.

W spotkaniu z ramienia URE wzięli udział m.in.: p. Halina Bownik-Trymucha – Dyrektor DPK URE, p. Zofia Janiszewska – Z-ca Dyrektora DPK URE, p. Tomasz Kowalak – Dyrektor DT URE. Z kolei TOE reprezentowali: kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej, Przewodniczący Zespołu ds. Rynku Detalicznego, kol. Ireneusz Perkowski – Członek Rady Zarządzającej, kol. Ewa Wierzchucka – Przewodnicząca Zespołu ds. Umów, kol. Tomasz Pawlicki – Przewodniczący Zespołu ds. GUD oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach prezentacji (dostępnej dla Członków TOE na kodowanej części serwisu) przedstawiciele TOE omówili następujące obszary zagadnień tematycznych:

  • Zaawansowanie prac nad wzorcem generalnej umowy dystrybucyjnej (GUD) oraz dyskusja kolejnych niezbędnych kroków w celu pełnej liberalizacji polskiej elektroenergetyki oraz szerszego praktycznego wdrożenia zasady TPA.
  • Rozdzielenie jednostek grafikowych OSD, w tym wprowadzenie JGBI w systemie rozliczeń na rynku energii elektrycznej w Polsce.
  • Prace oraz problemy interpretacyjne związane z opracowaniem jednolitego wzorca umowy kompleksowej.
  • Uwarunkowania kształtowania cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych (w szczególności gospodarstw domowych) oraz indeksów cen we wdrażaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce.
  • Znaczenie i rola smart grid dla sektora obrotu energią elektryczną.

W ramach dyskusji strony zwróciły uwagę na podejmowane (niezależnie) liczne wspólne tematy i działania zmierzające do rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce. Omówiono możliwości współdziałania stron w ramach ww. obszarów tematycznych. Przyjęto także, że kolejne spotkanie odbędzie się w lutym 2010.

Dokumenty

Formularz logowania