W dniu 4 stycznia 2006 r. w Gliwicach odbyło się pierwsze spotkania Grupy Roboczej ds. TPA Komitetu Rynek PKEE. Spotkanie prowadził kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spraw organizacyjnych dokonano wyboru przewodniczącego Grupy – przew. został kol. Kulesa, ustalono także, że celowe byłoby rozszerzenie Grupy o przedstawiciela URE.

W ramach spotkania, oprócz spraw organizacyjnych, omówiono następujące zagadnienia:

  • aktualizacja Stanowiska Komitetu Rynek PKEE w sprawie praktycznej implementacji zasady dostępu stron trzecich do sieci z grudnia 2004 roku – ustalono aktualizację załącznika nr 3 do Stanowiska na kolejnym spotkaniu;
  • możliwość rozliczeń odbiorców przy wykorzystaniu krzywych obciążeń – w ramach tego punktu przedyskutowano aktualne uwarunkowania związane z tym tematem oraz stan zaawansowania prac, ustalono że na kolejne spotkanie zostaną przygotowane oraz omówione dwie prezentacje dotyczących zastosowania krzywych w Wielkiej Brytanii oraz w Czechach, w ramach dyskusji Grupa wypracuje propozycje stanowiska dotyczącego możliwości wykorzystania krzywych obciążeń na polskim rynku energii elektrycznej;
  • procedura zmiany sprzedawcy – w ramach tego punktu przedyskutowano aktualne uwarunkowania oraz prace w tym zakresie; ustalono, że temat będzie przedmiotem dyskusji w ramach trzeciego spotkanie Grupy; zakłada się, że na spotkaniu tym zostanie wypracowane stanowisko Zespołu w tej sprawie i zaproponowana zostanie ujednolicono procedura zmiany sprzedawcy;
  • grupy bilansujące (GB) – tematyka dotycząca GB przewijała się praktycznie poprzez wszystkie dyskusje podczas spotkania; w związku z zajmowaniem się tematyką GB przez Zespół ds. Współpracy z Operatorami ustalono, że zakres działań i zadania zostaną skoordynowana z pracami ww. Zespołu.

Dokumenty

Formularz logowania