W dniu 13 czerwca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Grupy (Podzespołu) ds. Finansowych, działającej w ramach Zespołu ds. Rynku Detalicznego (RD), które prowadzili: kol. Ireneusz Perkowski – Przewodniczący Zespołu ds. RD, Członek Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Paciorkiewicz – Przewodniczący Grupy ds. Finansowych.

W ramach spotkania szeroko przedyskutowano zagadnienia dotyczące zgłaszanych przez Członków Wspierających TOE – spółki obrotu (jako sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych) do biura Towarzystwa problemów finansowych związanych z rozliczeniami odbiorców w przypadku braku danych pomiarowo – rozliczeniowych oraz ich korekt/zmian za strony OSD. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konsekwencje prawno – podatkowe ww. problemów, a także potencjalne zagrożenia ich rozszerzenia się przy rosnącej liczbie klientów zmieniających sprzedawcę i korzystających z TPA. Podczas dwóch przedstawionych w czasie spotkania prezentacji skupiono się między innymi na przedstawieniu i dyskusji następujących obszarów zagadnień:

  • czynniki wpływające na opóźnienia w wystawianiu faktur rodzące negatywne skutki podatkowe (CIT, VAT, akcyza);
  • czynniki wpływające na kwestionowanie prawidłowości rozliczeń przez klientów;
  • przykładowe wytyczne w zakresie ustalania wskazań układów pomiarowych;
  • wybrane obszary ryzyk podatkowych związanych z problemami rozliczeniowymi na styku OSD – sprzedawca.

Ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie opracowane pismo TOE do OSD nt. wybranych aspektów finansów – rozliczeniowych współpracy pomiędzy OSD i spółkami obrotu (sprzedawcami energii elektrycznej do odbiorców końcowych), a następnie Grupa opracuje propozycję podjęcia działań zmierzających do zmian legislacyjnych w prawie podatkowym, w celu dostosowania zapisów do rozwijającego się konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.

Dokumenty

Formularz logowania