W dniu 13 listopada 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie Grupy zadaniowej TOE ds. Standardów Obsługi Klienta (SOK) działającej w ramach Zespołu ds. Rynku Detalicznego. Spotkanie prowadził kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania kontynuowano omawianie przygotowanej wcześniej i przekazanej Członkom Zespołu przez biuro TOE zweryfikowanej i ujednoliconej wersji dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej – czyli czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy”. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniami celem dokumentu jest określenie katalogu działań i praktyk rzetelnych sprzedawców energii elektrycznej w odniesieniu do Klientów – Odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce. Dobre Praktyki przygotowywane są przez TOE na podstawie opublikowanego przez Prezesa URE w dniu 22 września 2010 r. dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych”.

W ramach listopadowego spotkania kontynuowano pracę nad weryfikacją dokumentu oraz dostosowaniem go do realiów działania sprzedawców energii elektrycznej w Polsce w 2013 roku i latach późniejszych. Podczas spotkania szczegółowo omówiono następujące cztery, ostatnie rozdziały dokumentu:

  • Obsługa Klienta.
  • Sprawy sporne, wnioski, reklamacje, zgłoszenia oraz skargi.
  • Zmiana Sprzedawcy.
  • Pozostałe obowiązki informacyjne.

Ustalono, że na kolejnym etapie prac celowe jest sporządzenie analizy prawnej dokumentu, a następnie przekazanie go (po ewentualnych zmianach wynikających z tej analizy) do zaopiniowania Prezesowi URE. Kolejne spotkanie (zaplanowane po sporządzeniu analizy prawnej), na którym kontynuowana będzie analiza szczegółowa projektu dokumentu zaplanowano wstępnie na 12 grudnia 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania