W dniach 4 i 5 czerwca 2012 r. w Gdańsku, w siedzibie ENERGA – Obrót SA odbyło się spotkanie Grupy TOE ds. Umów. Spotkanie, które prowadziła przewodnicząca Grupy kol. Ewa Wierzchucka, było kontynuacją prac nad ujednoliceniem umowy kompleksowej dla odbiorców grup taryfowych G w gospodarstwach domowych.

W ramach spotkania szczegółowo omówiono wybrane zapisy następujących paragrafów załącznika do umowy kompleksowej (UK) – Ogólnych Warunków Umowy (tzw. OWU), stanowiących integralną część UK:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Definicje.
 3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Stron.
 4. Parametry jakościowe energii elektrycznej.
 5. Moc umowna, grupa taryfowa.
 6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy.
 7. Zasady rozliczeń.
 8. Zasady wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej.
 9. Bonifikaty.
 10. Warunki rozwiązania i zmiany Umowy Kompleksowej.
 11. Sprzedawca rezerwowy.
 12. Postanowienia końcowe.

Ustalono, że uzgodniona wersja UK oraz OWU zostanie przedłożona do dyskusji i przyjęcia podczas zaplanowanego na 21 czerwca 2012 r. posiedzenia Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania