W dniach 24 i 25 września 2012 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Grupy TOE ds. Umów działającej w ramach Zespołu ds. Rynku Detalicznego. Spotkanie, które prowadziła przewodnicząca Grupy kol. Ewa Wierzchucka, wynikało z konieczności dyskusji i wprowadzenia niezbędnych zmian do wzorca umowy kompleksowej dla odbiorców grup taryfowych G w gospodarstwach domowych wynikających z wprowadzonych do ustawy – Prawo energetyczne zmian.

W dniu 11 września 2013 r. weszły w życie kluczowe zapisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie „małym trójpakiem”. W ramach spotkania szczegółowo omówiono wybrane zapisy załącznika do umowy kompleksowej (UK) – Ogólnych Warunków Umowy (tzw. OWU), stanowiących integralną część UK pod kątem ww regulacji. Dyskutowane i wprowadzone propozycje zmian dotyczyły przede wszystkim: (1) nowej procedury zgłoszenia i rozpatrywania reklamacji, przy uwzględnieniu roli tzw. sądów polubownych, (2) modelu wsparcia odbiorców wrażliwych, w zakresie instalacji liczników przedpłatowych oraz (3) wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów.

Ustalono, że w ramach dalszych działań niezbędna jest wynikająca ze zmian wprowadzonych „małym trójpakiem”, dyskusja i wprowadzenie zmian do wzorca generalnej umowy dystrybucji (GUD) umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych każdemu sprzedawcy (GUD-k) oraz wzorca GUD standardowego. Działania te będę przedmiotem następnych spotkań Grupy.

Dokumenty

Formularz logowania