W dniu 26 lutego 2008 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja uzgadniająca dot. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii… (OZE). Konferencję prowadził p. Zbigniew Kamieński – Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Na konferencji TOE reprezentowali: kol. Stanisław Jodłowski – przewodniczący Zespołu OZE i PwK oraz kol. Marek Kulesa – dyr. biura TOE.

Podstawą dyskusji była przekazana przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. wersja projektu nowego rozporządzenia OZE oraz zgłoszone przez towarzystwa branżowe (w tym TOE) uwagi do tego projektu (projekt oraz uwagi TOE można znaleźć w dziale Wybrane dokumenty 2008). Łącznie do projektu zgłoszono ponad 70 uwag, z których podczas spotkania udało się przedyskutować jedynie 20. Główne elementy dyskusji oraz ustaleń dotyczyły: definicji biomasy oraz biogazu (po szerokiej dyskusji nie wprowadzono zmian do styczniowej wersji projektu), procentowych wartości wyznaczających obowiązek uzyskania i przedstawienia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w kolejnych latach (tu także nie wprowadzono zmian do styczniowej wersji projektu) oraz współspalania i udziału wagowego odpowiedniej, określonej szczegółowo w zapisach ustępu 3 par. 4 rodzaju biomasy w łącznej masie biomasy (tu zdecydowano się na szybsze zmiany procentowe udziałów, podniesienie poziomu mocy, do którego nie obowiązują zapisy tego ust. do 10MWe oraz ustalenia odrębnej udziałów ścieżki dla układów hybrydowych). Podczas spotkania jego uczestnicy zwrócili także uwagę na bardzo krótki okres przeznaczony na opiniowanie projektu oraz na fakt, że poprzednie rozporządzenia utraciło już moc prawną i konieczne będą, mając na uwadze ciągłość prawa, rozwiązania przejściowe w odniesieniu do zapisów rozporządzenia.

Kolejne spotkanie uzgodnieniowe, którego celem będzie dalsza dyskusja zgłoszonych uwag, odbędzie się w 11 tygodniu 2008 roku (szczegółowa data zostanie podana przez Ministerstwo Gospodarki).

Dokumenty

Formularz logowania