W dniu 19 września 2008 r. PSE-Operator SA opublikował na swoich stronach internetowych oraz rozpoczął formalnie proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. W dniu 3 października 2008 r. w siedzibie PSE-Operator SA odbyło się także spotkanie konsultacyjne dot. proponowanych zmian, na którym obecni byli liczni przedstawiciele sektora obrotu, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa. Termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu upływa 10 października 2008 r.

Zgodnie z informacjami PSE-Operator SA podstawowymi zmianami zawartymi w Karcie są m.in.:

W zakresie struktury podmiotowej i obiektowej RB

 • Rozszerzenie zbioru typów JG stosowanych na RB – dodanie Jednostki Grafikowej Źródeł Wiatrowych (JGZW)
 • Wprowadzenie nowego typu FMB służącego do przekazywania przez OSD danych pomiarowych dotyczących dostaw energii przez źródła wiatrowe (MBZW)
 • Dostosowanie zasad prowadzenia bilansowania handlowego URD na RB do rozszerzonego zbioru JG oraz MB

W zakresie warunków uczestnictwa w bilansowaniu

 • Określenie warunków udziału w RB źródeł wiatrowych reprezentowanych w JGZW
 • Rozszerzenie zakresu informacji zawartych w Umowie przesyłania w związku ze zmianą zasad rozliczania dostaw energii wymuszonej oraz rozliczania RUS

W zakresie zgłoszeń danych handlowych i technicznych na RB

 • Uzupełnienie zasad dokonywania zgłoszeń Ofert Bilansujących oraz Umów Sprzedaży Energii o reguły dla JGZW
 • Odseparowanie Ofert Bilansujących od Umów Sprzedaży Energii (USE)
 • Odstąpienie od rezerwacji, w dobie n-2, pasm zdolności wytwórczych JGWa dla potrzeb regulacji pierwotnej i wtórnej
 • Wprowadzenie procedury zgłaszania Programów Pracy dla źródeł wiatrowych reprezentowanych w JGZW

W zakresie procedur planowania dobowego

 • Modyfikacja zasad planowania udziału JGWaw regulacji pierwotnej i wtórnej
 • Uwzględnienie w procesie przygotowywania planu PKD dwuskładnikowego modelu kosztów uruchomień JGWa
 • Wprowadzenie procedury aktualizacji ograniczeń elektrownianych JGWa
 • Dostosowanie zakresu informacji publikowanych w poszczególnych planach do zmienionych zasad planowania dobowego

W zakresie rozliczania energii na RB

 • Modyfikacja zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia – wprowadzenie mechanizmu cen marginalnych oraz zmiana zasad swobodnego bilansowania
 • Modyfikacja zasad rozliczania energii bilansującej swobodnej i wymuszonej JGWa, uruchomień JGWa, energii dostarczonej oraz odbieranej w wyniku udziału JGWaw regulacji pierwotnej i wtórnej
 • Modyfikacja zasad wyznaczania cen: CRE i CRA
 • Wprowadzenie odmiennych zasad rozliczania źródeł wiatrowych reprezentowanych w JGZW

W zakresie regulacyjnych usług systemowych (RUS)

 • Modyfikacja katalogu RUS JGWa oraz zasad ich pozyskiwania przez OSP
 • Rozszerzenie zakresu usługi praca interwencyjna o rezerwę interwencyjną dostarczaną przez odbiorców
 • Określenie zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy oraz modyfikacja zasad rozliczania pozostałych regulacyjnych usług systemowych JGWa

W zakresie usługi dyspozycyjności jednostek wytwórczych (GWS)

 • Zaprzestanie stosowania usługi GWS w odniesieniu do JGWa
 • Dostosowanie zasad dotyczących usługi GWS do zastosowania w zakresie nJWCD

W zakresie publikacji przez OSP informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE

 • Wprowadzenie nowej kategorii publikowanych informacji – Informacja o zasobach wytwórczych KSE
 • Rozszerzenie zakresu publikowanych danych w ramach obecnych kategorii informacji

W zakresie procedur postępowania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną

 • Dostosowanie procedur do zmienionych zasad zgłoszeń Ofert Bilansujących i Umów Sprzedaży Energii oraz zasad pozyskiwania regulacji pierwotnej i wtórnej
 • Modyfikacja zasad rozliczania energii JGWa

Komplet dokumentów dot. przedmiotowej zmiany (w tym prezentację za spotkania konsultacyjnego) można znaleźć pod adresem: http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=14&did=545

Dokumenty

Formularz logowania