W dniu 31 sierpnia 2007 r. w siedzibie URE w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Departamentu Promowania konkurencji URE (DPK) a TOE. Spotkanie ze strony URE prowadzili: Dyrektor DPK p. Halina Bownik-Trymucha oraz Zastępca Dyrektora DPK p. Robert Guzik. Ze strony TOE w spotkaniu uczestniczyli kol. kol. Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Rady Zarządzającej, kol. Krzysztof, Piotr Wilbik – Członek Rady Zarządzającej, Przewodniczący Zespołu ds. RB oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawą dyskusji była prezentacja TOE na spotkanie z nowym Prezesem URE w dniu 23 sierpnia 2007 r., a także zmiany na rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007 r. W ramach dyskusji przedstawiciele TOE zaprezentowali najważniejsze, zdaniem TOE, problemy i niezbędne działania związane ze zmianami na rynku energii elektrycznej w Polsce w podziale na 2 obszary: rynek hurtowy i rynek detaliczny. Wspólnie szczegółowo omówiono, zarysowane kierunkowo podczas wcześniejszego spotkania w URE, następujące zagadnienia:

1) w obszarze rynku hurtowego:

  • Potrzeba pilnego (od 1 stycznia 2008 r.) wdrożenia Rynku Dnia Bieżącego
  • Rozpoczęcie dyskusji nad możliwościami implementacji w polskim modelu rynku energii elektrycznej rozliczeń Day After Balancing
  • Wypracowanie wiarygodnych wskaźników cenowych polskiego rynku energii elektrycznej (oprócz istniejących wskaźników zagranicznych np. Argus, Platts) – opracowanie i wdrożenie przejrzystej, transparentnej i wiarygodnej metodologii określania ceny na konkurencyjnym rynku w Polsce
  • Kontrola rynku wymiany międzysystemowej oraz działalności OSP w tym obszarze

1) w obszarze rynku detalicznego:

  • Opracowanie i publikacja przez Prezesa URE oficjalnego i jednoznacznego stanowiska dotyczącego zatwierdzania i stosowania taryf w obrocie energią elektryczną
  • Opracowanie i publikacja przez Prezesa URE oficjalnego i jednoznacznego stanowiska dotyczącego pełnienia funkcji sprzedawcy z urzędu, w razie takiej konieczności zmiana uregulowań prawnych, wprowadzenie i jednoznaczne uregulowanie w prawodawstwie funkcji sprzedawcy awaryjnego
  • Umowy generalne – weryfikacja proponowanych przez OSD umów generalnych, w razie takiej konieczności opracowanie szablonu tego typu umowy, w razie takiej konieczności zmiana uregulowań prawnych
  • Opracowanie jednolitej procedury zmiany sprzedawcy na terenach różnych OSD przy uwzględnieniu zapisów projektu karty praw odbiorców

Przedstawiciele DPK URE w ramach dyskusji zaproponowali także rozszerzenie współpracy URE z TOE zmierzające do opracowania i publikacji tzw. kalkulatora taryfowego, przy pomocy którego odbiorcy mogliby analizować oferty sprzedaży energii elektrycznej spółek obrotu.

Dokumenty

Formularz logowania