W dniu 28 czerwca 2012 r. w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) odbyło się spotkanie przedstawicieli GPW oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Spotkanie ze strony GPW prowadzili p. Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu GPW oraz p. Adam Maciejewski Członek Zarządu GPW, ze strony TOE spotkanie prowadził p Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE.

Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień rozwoju rynku giełdowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynków terminowych. W ramach spotkania prezentację pt. „Finansowe kontrakty terminowe na energię elektryczną” przedstawił p. Sebastian Siewiera – Szef Zespołu Finansowych Rynków Terminowych w Dziale Rozwoju Rynku GPW (prezentacja dostępna jest dla Członków TOE w kodowanej części serwisu).

Podczas dyskusji uwzględniono wcześniej zasygnalizowane przez przedstawicieli TOE, następujące grupy obszarów tematycznych i zagadnień:

  • organizacja rynku giełdowego w Polsce w drugiej połowie 2012 i 2013 roku, w tym: podział ról i obowiązków pomiędzy TGE i GPW/pooee, system zabezpieczeń i rozliczeń, rola obowiązki, ale również korzyści dla animator rynku;
  • współpraca podmiotów organizujących rynek giełdowy i uczestników tego rynku, w tym: rola i charakter działania Rady Konsultacyjnej, formuła współpracy z organizacjami zrzeszającymi uczestników rynku (w tym TOE), bieżąca współpraca w zakresie zmian regulaminów zgłaszanych przez uczestników rynku na giełdach TGE oraz GPW/poee, produkty, współpraca TGE oraz GPW/poee oraz TOE w zakresie wspólnych rozwiązań dotyczących tworzenia oraz zmian i uwag do rozporządzeń krajowych związanych z obrotem energią elektryczną;
  • struktura i kierunki rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce po 2013 roku, w tym: udział w tworzeniu europejskiego rynku energii elektrycznej we współpracy z KE, ACER, ENTSO-E, utworzenie płynnego rynku finansowych kontraktów terminowych na energię elektryczną, stworzenie wiarygodnych indeksów rynkowych dla długoterminowej wyceny energii elektrycznej, zmiany na Rynku Dnia Następnego, Rynku Dnia Bieżącego; • współpraca w zakresie tworzenie rynku gazu, w tym funkcjonowania giełdy gazu (np. poprzez „obligo” wprowadzone poselskim projektem zmian Prawa energetycznego), przy wykorzystaniu doświadczeń z procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej.

Ustalono, że w ramach dalszych wspólnych działań i prac będą odbywać się spotkania pomiędzy przedstawicielami GPW, TGE oraz TOE, zarówno w ramach prac Rady Konsultacyjnej, jak i spotkań roboczych. Pierwsze dwa spotkania będą poświęcone kolejno: giełdowemu rynkowi gazu (dodatkowo z przedstawicielami Zespołu TOE ds. Rynku Gazu) oraz rynkom finansowym (z przedstawicielami Zespołu TOE ds. Rynku Hurtowego).

Dokumenty

Formularz logowania