W dniu 11 lipca 2012 r. w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) odbyło się spotkanie przedstawicieli GPW, Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Spotkanie ze strony GPW prowadzili p. Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu GPW oraz p. Adam Maciejewski Członek Zarządu GPW, ze strony TOE spotkanie prowadzili kol. Piotr Rogóż – Przewodniczący Zespołu TOE ds. Rynku Gazu, oraz kol. Krzysztof Borowiec – Członek Rady Zarządzającej TOE.

Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień rozwoju rynku gazu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem giełdowego obrotu gazem, w tym także zawartych w poselskim projekcie nowelizacji obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne zapisów dot. tzw. „gazowego obliga giełdowego”. Spotkanie było realizacją ustaleń ze spotkania przedstawicieli GPW i TOE w dniu 28 czerwca 2012 r.

W ramach spotkania zostały przedstawione dwie prezentacje (dostępne są dla Członków TOE w kodowanej części serwisu):

  • prezentacja TGE pt. „Giełdowy Rynek Gazu. Uwarunkowania obrotu gazem na giełdzie towarowej”, którą przedstawił p. Mirosław Filip – Dyrektor Departamentu Nowych Rynków TGE;
  • prezentacja TOE dot. rozwoju rynku gazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli segmentu giełdowego, którą przedstawili kol. Piotr Rogóż i kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podczas prezentacji TGE poruszone zostały następujące zagadnienia: (i) uwarunkowania zewnętrzne, (ii) rola TGE na rynku gazu, (iii) stan obecny rynku gazu w Polsce, (iv) nowa IRiESP – fundament giełdowego rynku gazu oraz (v) niekonwencjonalne szanse dla rynku gazu. Z kolei prezentacja TOE obejmowała następujące części: (i) Rola i zadania Zespołu TOE ds. Rynku Gazu, (ii) opiniowane dokumenty/projekty (ustawa Prawo gazowe, Program Uwalniania Gazu PGNiG SA, IRiESP, (iii) Kluczowe zagadnienia do dyskusji w obszarze rozwoju giełdowego rynku gazu w Polsce. Do kluczowych zagadnień w obszarze rozwoju giełdowego rynku gazu w Polsce przedstawiciele TOE zaliczyli następujące sprawy, poddane następnie wspólnej dyskusji:

opinia/ocena „komplementarnego” (dla PUG) modelu Prezesa URE w zakresie liberalizacji rynku gazu w Polsce poprzez niezwłoczne uruchomienie giełdowego rynku gazu oraz docelowo wprowadzenie „obliga giełdowego”, stan zaawansowania prac nad wdrożeniem „komplementarnego” modelu w TGE;

  • koszty uczestnictwa w giełdowym rynku gazu;
  • stan zaawansowania prac w zakresie nowelizacji ustawy o giełdach towarowych;
  • możliwość utworzenie rynku wtórnego obrotu mocami przesyłowymi gazowymi;
  • udział podmiotów zagranicznych – unijnych (działających na rynkach regulowanych w innych krajach) w giełdowym rynku gazu w Polsce;
  • ocena propozycji nowelizacji obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne w zakresie tzw. „gazowego obliga giełdowego” – propozycja brzmienia nowego art. 49b w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Ustalono, że w ramach dalszych wspólnych działań i prac przedstawiciele TOE przekażą do końca lipca br. GPW/TGE uwagi i opinie TOE dot. brzmienia nowego art. 49b w projekcie zmian ustawy – Prawo energetyczne. Z kolei TGE udostępni (wstępnie w lipcu/sierpniu) aplikację do handlu giełdowego wcześniej udostępnioną domom maklerskim oraz (niezwłocznie po zatwierdzenie przez KNF) stawki opłat na giełdowym rynku gazu. Strony spotkania ustaliły także konieczność bieżących spotkań w ramach tworzenia platformy wspólnej współpracy w obszarze rynku gazu w Polsce.

Dokumenty

Formularz logowania