W dniu 30 lipca 2012 r. w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW) odbyło się spotkanie przedstawicieli GPW, Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE ) oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE).  Spotkanie ze strony GPW/TGE prowadzili p. Adam Maciejewski – Członek Zarządu GPW oraz p. Ireneusz Łazor – Prezes TGE, ze strony TOE spotkanie prowadzili p. Rober Bański – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE oraz p. Krzysztof Borowiec – Członek Rady Zarządzającej TOE.

Celem spotkania było omówienie wybranych zagadnień dotyczących: (i) rozwoju rynku giełdowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem modelu funkcjonowania giełdowego rynku towarowego i giełdowego rynku finansowego opartego na towarach, (ii) platform współpracy i dyskusji, z uwzględnieniem roli i zadań Rady Konsultacyjnej, a także (iii) zainicjowania prac nad nowym harmonogramem sesji giełdowych.

W ramach spotkania p. Iwona Edris – Dyrektor ds. Kluczowych Projektów GPW przedstawiła prezentację dot. propozycji modelu funkcjonowania giełdowego rynku towarowego i giełdowego rynku finansowego, przy uwzględnieniu także współpracy uczestników rynku energii  w zakresie rozliczeń z izbami rozrachunkowymi i rozliczeniowymi. Przewodniczący Zespołu TOE ds. Rynku Hurtowego p. Piotr Wąsik zaprezentował i omówił natomiast, dyskutowane wcześniej podczas spotkania Zespołu kierunkowe rekomendacje dot. architektury giełdowego rynku hurtowego energii elektrycznej w Polsce.

Podczas szerszej dyskusji omówiono sygnalizowane przez przedstawicieli TOE, następujące zagadnienia:

  • umożliwienie dokonywania rozliczeń na rynku giełdowym przy wykorzystaniu większej niż obecnie liczby banków;
  • mechanizm i możliwości unieważnienia transakcji giełdowych, szczególnie przy wystąpieniu tzw. „oczywistych błędów”;
  • wdrożenia (jak najszybsze) regulacji umożliwiających bezpośredni dostęp spółek obrotu do wszystkich rynków, w szczególności finansowego oraz rynku gazu;
  • platformy współpracy podmiotów organizujących rynek giełdowy i uczestników tego rynku.

Ustalono dalszą kontynuację bezpośrednich spotkań przedstawicieli GPW/TGE i TOE.  Ustalono, że w ramach dalszych wspólnych działań i prac TOE wypracuje w ramach Zespołu ds. Rynku Hurtowego i przedstawi na kolejnym, zaplanowanym na wrzesień spotkaniu propozycje harmonogramu sesji, a także kierunkową ocenę skutków i wpływu na rynek giełdowy zmiany zasad stanowienia cen CRO na rynku bilansującym.

Dokumenty

Formularz logowania