W dniu 17 sierpnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Finansów, odbyło się spotkanie przedstawicieli izb i towarzystw – dostawców mediów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, w tym p. Tomaszem Tratkiewiczem Dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług, w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Spotkanie odbyło się w związku ze złożonym do Ministra Finansów przez izby i towarzystwa pismem z dnia 16 lipca 2012 r., w sprawie proponowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ze strony TOE w spotkaniu udział brał kol. Marek Paciorkiewicz – Przewodniczący Grupy ds. Finansowych.

Celem głównym spotkania było omówienie problemów, jakie niesie dla branży dostawców mediów proponowana przez Ministerstwo Finansów zmiana przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw ciągłych oraz zmiana zasad fakturowania dostaw jak i przedpłat wnoszonych przez klientów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Pan Dyrektor Tratkiewicz na wstępie zaznaczył, że zapoznał się ze zgłaszanymi uwagami sektora dostawców mediów; rozumie, że problemem są przede wszystkim płatności prognozowe i dlatego też Ministerstwo Finansów utrzyma możliwość wystawiania faktur przed powstaniem obowiązku podatkowego; dodatkowo proponuje wydłużyć termin wystawiania faktur do 15 dni (dziś jest 7) od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto proponuje wprowadzić odpowiednie vacatio legis, by przepisy zmieniające moment powstania obowiązku podatkowego dla dostaw ciągłych weszły w życie 1 lipca 2013 r. Wszystkie te zmiany znajdują się w kolejnym projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który został zamieszczony również 17 sierpnia 2012 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Propozycja Ministerstwa Finansów, niestety nie rozwiązuje problemów, jakie napotkają dostawcy mediów po zmianie zasad powstawania obowiązku podatkowego dla dostaw ciągłych. Przedstawiciele poszczególnych branż na przykładach z praktyki obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem omówili, jakie problemy pojawiają się przy terminowym, a zarazem prawidłowym rozliczeniu ilości dostarczanych w wybranym okresie rozliczeniowym nośników energii. Dodatkowo wskazano, że na jakość i terminowość danych niezbędnych do rozliczenia dostaw energii elektrycznej i gazu mają wpływ niezależne od sprzedawcy podmioty trzecie: odbiorcy energii, gazu oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych. Zdaniem uczestników spotkania przedstawiane argumenty zostały zrozumiane przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów, który zgodzili się, że problemy z rozliczeniem mediów są znacznie bardziej złożone niż przypuszczali.

Pan Dyrektor Tratkiewicz wskazał, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE nie dają państwom Unii Europejskiej prawa do swobodnego określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Sama Dyrektywa określa, jakie możliwe odstępstwa od zasady ogólnej państwa członkowskie mogą zastosować. Wśród nich niestety nie ma możliwości uzależnienia momentu powstania obowiązku podatkowego od terminu płatności należności za dostawę mediów.

Ze strony przedstawicieli mediów padła propozycja, by Minister Finansów rozważył możliwość wystąpienia do Komisji Europejskiej o czasową derogację dla Polski, która uprawniałaby nasz kraj do czasowego utrzymania obecnej zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Dodatkowo wskazano na możliwość wykorzystania przyznanej Ministrowi Finansów delegacji do określenia w drodze rozporządzenia, późniejszego niż wymienione w ustawie terminy powstania obowiązku podatkowego dla dostaw mediów.

Dyrektor Tratkiewicz poinformował uczestników spotkania, że zastanowi się nad przedstawionymi przez branże dostawców mediów problemami i proponowanymi rozwiązaniami, a informację zwrotną przekaże do koordynującego działania w tym obszarze przedstawiciela TOE.

Dokumenty

Formularz logowania