W dniu 3 lipca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się spotkanie przedstawicieli izb i towarzystw – dostawców mediów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Zainicjowane przez TOE spotkanie prowadził kol. Marek Paciorkiewicz – Przewodniczący Grupy ds. Finansowych.

Celem głównym spotkania było omówienie wybranych zapisów opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wersji nowelizacji ustawy o VAT w postaci datowanego na 25 maja 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada między innymi, że obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług ciągłych oraz dostaw ciągłych towarów (między innymi: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, czy wody), tam gdzie ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, będzie powstawał z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności (nowy art. 19a ust. 3 i 4 ustawy VAT). Powyższa zmiana niesie ze sobą nie tylko gruntowną przebudowę obecnie obowiązujących zasad rozliczeń dostaw ciągłych, ale również rodzi wiele wątpliwości na gruncie interpretacji nowych przepisów, które były przedmiotem szerszej dyskusji podczas spotkania.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Grupy TOE ds. finansowych, brali udział także przedstawiciele następujących izb i towarzystw – dostawców mediów i usług z tym związanych (sprzedawcy i dystrybutorzy):

  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
  • Izba Gospodarcza Gazownictwa,
  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
  • Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,
  • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
  • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

W ramach spotkania szeroko przedyskutowano wybrane zagadnienia projektu ustawy o VAT oraz ich potencjalny negatywny wpływ na sytuację dostawców mediów i usług dystrybucyjnych z nimi związanych. Zdaniem uczestników spotkania proponowane zmiany będą niosły dla branży dostawców mediów, ale i odbiorców końcowych – klientów poważne, co do zasady niekorzystne zmiany, które w rezultacie znacznie zwiększą ryzyko prawidłowego wywiązywania się przez przedsiębiorców z nałożonych obowiązków podatkowych, utrudnią proces rozliczeń z klientami, co w konsekwencji przełoży się również na wzrost cen mediów.

Ustalono, że w ramach wspólnych prac specjalistów reprezentujących ww. izby i towarzystwa zostanie wypracowane wspólne stanowiska w sprawie proponowanej nowelizacji ustawy o VAT, w tym propozycje uwag, postulatów, komentarzy do projektowanych przepisów, w celu ich wykorzystania podczas dalszych prac nad projektem ustawy o VAT oraz korespondencji z Ministrem Finansów.

Dokumenty

Formularz logowania