W dniach 6 i 7 listopada 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli PTPiREE oraz TOE dot. wzorca (standardu) generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych każdemu sprzedawcy (tzw. GUD-K).

Należy podkreślić, że na zaproszenie PTPiREE i TOE w spotkaniu brali także udział przedstawiciele PGE Dystrybucja SA (które nie należy do PTPiREE). Ze strony TOE spotkanie prowadziła kol. Ewa Wierzchucka – przewodnicząca Grupy TOE ds. Umów, obecni zaś byli wszyscy członkowie Grupy, w tym przedstawiciele wszystkich sprzedawców z urzędu.

W związku z wejściem w życie lipcowej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne zaistniała konieczność wprowadzenia do wcześniejszych wersji GUD-K zmian wynikających ze zmian prawa. Celem spotkania było omówienie tych zmian i rozbieżności w proponowanych przez Strony spotkania zapisach oraz podjęcie próby wypracowania GUD-K akceptowalnego przez PTPiREE i TOE.

Podstawą szerokich i burzliwych dwudniowych dyskusji były:

  1. opracowane przez PTPiREE i udostępnione TOE propozycje zmian do GUD-K oraz
  2. opracowane przez TOE i przekazane wcześniej PTPiREE ustosunkowanie się TOE do propozycji zmian, w tym zaproponowane przez TOE zmiany zapisów GUD-K proponowanych przez OSD, jak i nowe zmiany proponowane przez TOE.

W ramach spotkania uzyskano konsensus w kilkunastu propozycjach zmian. Niestety, w kilku obszarach nie udało się wypracować wspólnych rozwiązań:

  • zaproponowany przez TOE i nieakceptowany przez PTPiREE zapis dot. niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni, poinformowania sprzedawcy o dokonanej zmianie sprzedawcy dla jego URD, o ile data zmiany sprzedawcy jest wcześniejsza niż data obowiązywania zgłoszonej przez sprzedawcę umowy kompleksowej (PTPiREE nie zgadza się w ogóle na taki zapis w GUD-K) – w kontekście zapisów IRiESD, z treści których wynika możliwość równoczesnego funkcjonowania na rynku dwóch umów (u nowego i dotychczasowego sprzedawcy),
  • zaproponowany przez TOE, wynikający z przepisów prawa, i nieakceptowany przez PTPiREE zapis w GUD-K dot. przypadku, gdy odbiorca wrażliwy złoży wniosek o zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, o tym, że OSD jest wtedy obowiązane zainstalować taki układ, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku oraz, że koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSD (PTPiREE nie zgadza się w ogóle na taki zapis w GUD-K);
  • zaproponowany przez PTPiREE i nieakceptowany przez TOE zapis dot. udostępnia przez OSD sprzedawcy danych dotyczących ilości zużytej przez URD energii elektrycznej OSD nie później niż do 35 dnia od zakończenia świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę (TOE uważa, że powinien zostać dotychczas obowiązujący w GUD-K, zapis mówiący o 5 dniach, szczególnie w kontekście niezgodności propozycji z przepisami prawa podatkowego);
  • daleko idące rozbieżności dot. wstrzymania i wznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD, związane m.in. z: (i) stroną finansową (kto i w jakich przypadkach płaci za wstrzymanie, czy wstrzymanie następować ma na wniosek sprzedawcy, czy tylko na skutek jego informacji), (ii) przyjmowaniem reklamacji, w tym reklamacji na wstrzymanie (kwestia kto i w jakich przypadkach „uruchamia” oraz w jakim modelu rozpatruje reklamacje).

Ponadto w zakresie załączników (o projekty których wystąpiło podczas spotkania TOE) ustalono, że:

  • do 15 listopada 2013 r. PTPiREE zaproponuje załącznik – dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji przedmiotu Umowy.
  • do 30 listopada 2013 r. PTPiREE zaproponuje – wzór wniosku o wstrzymanie/ wznowienie dostarczania energii elektrycznej.

Wszystkie powyższe rozbieżności wraz z uzasadnieniem PTPiREE i TOE zostały zaprezentowane przedstawicielom URE, którzy wzięli udział w drugiej części spotkania w dniu 7 listopada 2013 r. Zgodnie z ustaleniami przedstawiciele URE przeanalizują ww. kwestie oraz przedstawią swoją ich ocenę podczas spotkania w URE dot. GUD-K zaplanowanego na 25 listopada 2013 r.

Dokumenty

Formularz logowania