W dniu 8 października 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Towarowej Giełdy Energii SA (TGE), odbyło się spotkanie przedstawicieli TGE i TOE dotyczące współpracy w obszarze rynku gazu. Spotkanie prowadzili: ze strony TGE p. Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu TGE, ze strony TOE kol. Piotr Rogóż – Członek Rady Zarządzającej TOE, Przewodniczący Zespołu TOE ds. Rynku Gazu.

W ramach spotkania omówiono następujące tematy i zagadnienia dotyczące rynku gazu, w tym w szczególności giełdowych aspektów handlu gazu na platformie TGE:

  • otwarcie giełdy gazu w Polsce;
  • szanse i przesłanki na zaistnienie rzeczywistej płynności segmentu giełdowego;
  • bezpośredni dostęp do segmentu giełdowego;
  • koszty funkcjonowania na giełdzie gazu (opłaty stałe, zmienne, zabezpieczenia);
  • dostęp do testowej aplikacji dla rynku gazu;
  • obligo giełdowe;
  • Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego.

Przedstawiciele TGE potwierdzając plany otwarcia segmentu giełdy gazu na TGE w połowie listopada 2012 roku (w pierwszym kroku rynek typu forward, dopiero w kolejnych miesiącach rynek SPOT), zwrócili uwagę na konieczność zakończenia prac w obszarze formalno – legislacyjnym, w tym w szczególności konieczność: wejścia w życie zmian rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne (głównie tzw. rozporządzenia taryfowego), odpowiedniego dostosowania taryf dystrybucyjnych OSD działających na rynku gazu do tych zmian oraz dostosowania do nich tzw. międzyoperatorskich umów przesyłowych (MUP).

W ramach omawiania szans i przesłanek zaistnienia rzeczywistej płynności segmentu giełdowego wspólnie zwrócono uwagę na konieczność umożliwienia spółkom obrotu bezpośredniego dostępu do segmentu giełdowego (wg obowiązującego prawa dziś dostęp bezpośredni do segmentu giełdowego mają tylko domy maklerskie), jako jednego z głównych warunków zwiększenia płynności w tym segmencie rynku. Odpowiednie zapisy powinny znaleźć się we właściwych aktach prawnych regulujących tą sprawę. Jednocześnie przedstawiciele TGE przekazali informację, iż podjęta przez Prezesa URE oraz TGE inicjatywa reinterpretacji obecnych przepisów, została zaniechana ze względu na plany Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do likwidacji ustawy o giełdach towarowych.

W obszarze kosztów funkcjonowania uczestników rynku na giełdzie gazu przedstawiciele TGE zwracali uwagę na możliwość i plany zmiany struktury oraz poziomu opłat po rozszerzeniu grona uczestników handlu giełdowego w tym segmencie, jak również przekazali informację o toczących się pracach nad korelacją/powiązaniami pomiędzy rynkiem energii i certyfikatów oraz rynkiem gazu, celem optymalizacji oraz minimalizacji kosztów funkcjonowania tych segmentów.

W ramach dyskusji możliwości dostępu do testowej aplikacji dla rynku gazu ustalono, że dostęp do testów dla spółek obrotu powinien zostać umożliwiony przez TGE jeszcze przed zaplanowanym przez TGE na 23 października 2012 r. seminarium: „Otwarcie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii”, tak aby podczas seminarium była możliwa dyskusja rozwiązań i wyników testów.

Uczestnicy spotkania podzielili pogląd o konieczności dalszej współpracy w zakresie rynku gazu, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych wersji Prawa gazowego (w tym rozwiązań dot. obliga), Mapy drogowej oraz innych dokumentów warunkujących pełną liberalizację sektora gazu w Polsce.

Dokumenty

Formularz logowania