W dniu 13 listopada 2015 r. w Warszawie, w siedzibie URE, odbyło się spotkanie przedstawicieli TOE z Prezesem URE. 

Ze strony URE w spotkaniu uczestniczyli: p. Maciej Bando – Prezes URE, p. Aldona Kaźmierska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich wraz ze współpracownikami oraz p. Jacek Loret – dyrektor Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych ze współpracownikami. W spotkaniu ze strony TOE udział wzięli: kol. Grzegorz Kinelski – Członek Rady Zarządzającej TOE, kol. Tomasz Lender – Członek Rady Zarządzającej TOE, kol. Rafał Domaszewski – Członek TOE i kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawę spotkania i dyskusji stanowiły pisma TOE do Prezesa URE dot. liberalizacji rynku gazu (pierwsze z 6 marca 2015 r., ale przede wszystkim drugie z 7 października 2015 r.), oraz prezentacja (dostępna w kodowanej części serwisu TOE) przedstawiona podczas spotkania w URE, na bazie której omówiono następujące grupy zagadnień: 

  1. Zmiany na hurtowym i detalicznym rynku gazu jako podstawa dalszej liberalizacji tego rynku.
  2. Proces taryfikacji na rynku gazu – doświadczenia członków TOE. Ceny maksymalne – rola oraz znaczenie zdefiniowania i interpretacji.
  3. Uwolnienie cen gazu (częściowe, pełne) jako model docelowy liberalizacji rynku gazu.

W ramach swojej prezentacji przedstawiciele TOE wskazali, że liczne zmiany zarówno na hurtowym, jak i detalicznym rynku gazu w Polsce uzasadniają kontynuowanie procesu liberalizacji, w tym powinny przybliżyć decyzję Prezesa URE dot. uznania części rynku gazu za działający na zasadach konkurencji oraz rezygnację przez Prezesa URE z obowiązku zatwierdzania taryf sprzedaży gazu, czyli tzw. uwolnienia cen. Podczas dyskusji Prezes URE m.in. zwrócił uwagę na znaczenie wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości wydanego 10 września 2015 r., podkreślając, że działania z tym związane leżą po stronie polskiego rządu (nowego ministerstwa), a nie URE. W drugiej części spotkania przedstawiciele TOE wskazali i omówili, ich zdaniem, niepokojące praktyki w zakresie zatwierdzania taryf dla paliw gazowych. W ramach szerszej dyskusji przedstawiciele URE wskazywali na prowadzone w ramach procesów taryfikacji analizy porównawcze poszczególnych przedsiębiorstw podlegających taryfikacji. Kolejną kwestią poruszaną podczas spotkania była definicja tzw. ceny maksymalnej. Zadaniem TOE zmieniające się uwarunkowania rynkowe wpływają na zmianę cen hurtowych, z czego wynika uzasadnienie do stosowania różnych cen detalicznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Przedstawiciele URE, nawiązując do zapisów prawnych (tzw. rozporządzenia taryfowego) wskazali, że konieczność stosowania takich samych cen w grupach taryfowych warunkuje konieczność równego (takiego samego) traktowania odbiorców w poszczególnych grupach.

Ostatnim zagadnieniem poruszanym podczas spotkania była możliwość współpracy URE z uczestnikami rynku gazu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości kontynuacji wspólnych spotkań w formie konsultacji – warsztatów rynku gazu. Przedstawiciele URE potwierdzili możliwość współpracy oraz objęcia patronatem Prezesa URE tego typu inicjatyw. Ustalono, mając na uwadze planowane zmiany IRiESP Gaz – System, że pierwszym z tematów warsztatu powinny być zmiany dot. bilansowania, kolejnymi tematami (preferowany jeden temat na jedno spotkanie) tematami mogą być zagadnienia dot. LNG oraz zmian IRiESD.

Dokumenty

Formularz logowania