W dniu 27 lipca 2012 r. w Warszawie, w siedzibie URE odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) dot. opracowanego przez TOE wzorca umowy kompleksowej oraz możliwej współpracy w zakresie rynku gazu. Ze strony URE spotkanie prowadził Prezes URE p. Marek Woszczyk, ze strony TOE  Prezes Rady Zarządzającej TOE p. Krzysztof Zamasz.

W części spotkania dotyczącej wzorca umowy kompleksowej (UK) przedstawiciele TOE omówili przesłanki i zakres wprowadzonych zmian do wcześniej przekazanej Prezesowi URE wersji wzorca UK, przebieg prac Grupy TOE ds. Umów, pojawiające się wątpliwości praktyczne w zakresie zarówno UK, jak i wdrożeniowe w zakresie generalnych umów dystrybucyjnych umożliwiających zawieranie UK wszystkich sprzedawcom. W ramach dyskusji Prezes URE potwierdził, że UK powinna być nakierowana przede wszystkim na grupę gospodarstw domowych i powinna umożliwiać zawieranie przez nich jednej umowy w ramach procesu zmiany sprzedawcy. Przedstawiciele TOE zwrócili uwagę, że w przedłożonym do zaopiniowania Prezesowi URE wzorcu UK zostały uwzględnione także zapisy obejmujące działanie tzw. sprzedawcy rezerwowego, w przypadku zaprzestania sprzedaży przez sprzedawcę, z którym odbiorca zawarł UK. Ustalono, że przedstawiciele URE przekażą w trybie roboczym do TOE ewentualne uwagi, komentarze i wątpliwości do przedłożonego wzorca, które będą podstawą dalszej dyskusji w TOE i dalszych prac. W ramach tej części spotkania przedstawiciele TOE poinformowali także Prezesa URE o powołaniu w ramach TOE i dotychczasowych pracach Grupy TOE ds. Standardów Obsługi Klienta (SOK), której głównym zadaniem jest opracowanie wzorca SOK gwarantującego odpowiedni poziom świadczenia usług przez sprzedawców. Prezes URE pozytywnie przyjął ww. informację oraz zadeklarował współpracę i wsparcie w ramach dalszych prac w tym obszarze.

W części spotkania dotyczącejrynku gazu kol. Piotr Rogóż – Przewodniczący Zespołu TOE ds. Rynku Gazu omówił dotychczasowe prace Zespołu TOE ds. Rynku Gazu, w tym w szczególności udział TOE w pracach dotyczących nowej ustawy Prawo gazowe, Programu Uwalniania Gazu oraz IRiESP Gaz – System S.A. W ramach dyskusji omówiono kierunkowo główne zagadnienia i mogące pojawić się problemy dla spółek obrotu, na etapie tworzenia oraz dalszego funkcjonowania rynku gazu w Polsce. Prezes URE, pozytywnie oceniając działania TOE w tym obszarze, zadeklarował ze swojej strony kontynuację działań zmierzających do liberalizacji rynku gazu oraz wdrożenia pełnej konkurencji w tym segmencie rynku.

Dokumenty

Formularz logowania