W dniu 2 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w siedzibie URE odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) dot. stopnia zaawansowania prac nad projekt umowy kompleksowej. Ze strony URE spotkanie prowadził Prezes URE p. Marek Woszczyk, ze strony PTPiREE Prezes Zarządu PTPiREE p. Artur Różycki, ze strony TOE  Prezes Rady Zarządzającej TOE p. Krzysztof Zamasz.

Towarzystwo Obrotu Energią podczas spotkania oprócz Prezesa Rady Zarządzającej kol. Krzysztofa Zamasza reprezentowali: kol. Maksymilian Górniak – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE, kol. Ireneusz Perkowski – Członek Rady Zarządzającej TOE, Przewodniczący Zespołu ds. Rynku Detalicznego, kol. Ewa Wierzchucka- Przewodnicząca Grupy ds. Umów oraz kol. Marek Kulesa  – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania szczegółowo przedyskutowano rolę, priorytety opracowania i funkcjonowania jednolitego standardu umowy kompleksowej na rynku energii elektrycznej w Polsce. Po wstępnej dyskusji dotyczącej kierunków prac p. Ewa Wierzchucka – Przewodnicząca Grupy TOE ds. Umów, przedstawiła prezentację nt. działań związanych ze standaryzacją umowy kompleksowej w spółkach obrotu zrzeszonych w TOE, zwracając m.in. uwagę na: (i) opracowanie z udziałem wszystkich sprzedawców z urzędu w ramach TOE ujednoliconego wzorca umowy kompleksowej wraz z załącznikiem – Ogólnymi Warunkami Umowy Kompleksowej dla odbiorców grup taryfowych G, (ii) pozytywną opinię Stowarzyszenia Konsumentów Polskich do ww. wzorca; (iii) brak przedłożenia uwag do wzorca przez PTPiREE i OSD oraz (iv) podjęte w TOE prace dot. uwzględnienia w kolejnej wersji wzorca uwag wynikających z czerwcowego Raport UOKiK – „Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej”. Prezentacja dostępna jest dla Członków TOE.

Podczas spotkania ustalono, że:

  • dalsze prace zmierzające do opracowania wzorca umowy kompleksowej oraz GUDa kompleksowego będę prowadzone w zespole roboczym, w skład którego wejdą przedstawiciele PTPiREE i TOE oraz w przypadku konieczności (zaistnienia rozbieżności) przedstawiciele URE, podstawą wspólnych prac nad GUDem kompleksowym będzie opracowany (przy wykorzystaniu  i uwzględnieniu zapisów wcześniej rekomendowanego przez Prezesa URE wzorca GUD) przez PTPiREE projekt GUDa kompleksowego oraz opracowany przez TOE wzorzec umowy kompleksowej;
  • w ramach wspólnych prac zostanie uwzględniona dyskusja oraz kierunki rozwiązań dyskutowane podczas spotkani;
  • Prezes URE będzie na bieżąco informowany o ewentualnych rozbieżnościach stanowisk czy komplikacjach uniemożliwiających zakończenie w październiku 2011 roku prac nad wzorcem umowy kompleksowej oraz GUDem kompleksowym.

Dokumenty

Formularz logowania