W dniu 24 stycznia 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Rady OZE. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu wziął udział, jako przedstawiciel TOE, kol. Waldemar Gochnio – Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej.

Głównym tematem spotkania było porównanie i ocena systemu wsparcia przewidzianego w nowym projekcie ustawy o OZE (wersja 4.1) oraz alternatywnych dla niego systemów wsparcia wytwarzania energii z OZE, w szczególności „Contract for Differences” i „Feed in Premiums”. Jako kryterium oceny przyjęto zgodność omawianych systemów wsparcia z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w „European Commission guidance for the design of renewables support schemes” z roku 2008 i oraz w projekcie jego aktualizacji z 5 listopada 2013 roku. Zgodność systemu wsparcia z wytycznymi może powodować brak potrzeby jego notyfikacji w Komisji Europejskiej. Zasadniczym oczekiwaniem Komisji Europejskiej jest, aby system wsparcia w możliwie dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, – czyli aby zarówno cena energii wytworzonej z OZE jak też wielkość uzupełniającego wsparcia wynikały z działania rynkowego prawa podaży i popytu.

Zdaniem uczestników obecny system wsparcia (ceny rynkowe energii z OZE oraz rynkowe ceny „zielonych” świadectw pochodzenia) jest zgodny z wytycznymi UE i nie powinno być trudności w jego notyfikacji, jeżeli Komisja zechciałaby wstecznie zweryfikować istniejący, funkcjonujący od lat system wsparcia. Ewentualnym problemem mogą być odrębne zasady wsparcia dla odbiorców energochłonnych, ograniczające ich zobowiązania finansowania wsparcia energii z OZE.

W szczególności Komisja Europejska zwraca uwagę na ewentualne występowanie tzw. nadwsparcia, gdy wytwórca uzyskuje równocześnie pomoc inwestycyjną i operacyjną, a więc wsparcie w finasowaniu inwestycji w instalację wytwórczą i dodatkowo (oprócz systemu wsparcia poprzez dopłaty do ceny energii elektrycznej) np. obniżenie opłat za przyłączenie do sieci, zwolnienie z podatku akcyzowego, itp.

Rozpatrując alternatywne (dla opisanego w projekcie ustawy o OZE aukcyjnego systemu wsparcia) systemy wsparcia uczestnicy spotkania w większości opowiedzieli się za „Feed in Premiums”.

Projekt ustawy o OZE w wersji 4.1. przewiduje inny system aukcyjny, stąd Rada opowiadając się za modelem „Feed in Premiums” zadecydowała o przekazaniu w dniu 27 stycznia b.r. swojego stanowiska (wraz z opisem modelu Feed in Premiums” i uzasadnieniem) do Ministerstwa Gospodarki. Zdaniem Rady system „Feed in Premiums” nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej gdyż jest zgodny z wytycznymi Komisji. Jest oparty o rynkowo ustalane ceny energii elektrycznej wytworzonej z OZE oraz o aukcyjnie ustalany poziom cen, stanowiących bazę dla wyznaczania premii (dopłat) uzyskiwanych przez wytwórców wyłonionych w aukcjach.

W związku z informacjami prasowymi, że Premier Rządu zdecydował, że Rada Ministrów ma zakończyć w styczniu 2014 roku prace nad projektem ustawy o OZE, oznacza to prawdopodobnie zakończenie działalności Rady, przynajmniej do momentu podjęcia dyskusji nad projektem ustawy przez Sejm.

Prezentowana modyfikacja systemu wsparcia z projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 4.1.) ma na celu dostosowanie zapisów ustawy do zmieniających się unijnych przepisów o pomocy publicznej.

Dokumenty

Formularz logowania