W dniu 30 czerwca 2010 r. w Warszawie, w siedzibie URE odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Departamentu Promowania Konkurencji (DPK) oraz TOE dotyczące dalszych prac nad Kodeksami Dobrych Praktyk. Zespołowi URE przewodniczyła p. Zofia Janiszewska – Zastępca Dyrektora DPK, TOE reprezentowali kol. Ewa Wierzchucka ze Spółki ENION Energia, kol. Marcin Dawidowski ze Spółki ENERGA – Obrót oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawę dyskusji podczas spotkania stanowiły przesłane w kwietniu 2010 roku ze strony TOE uwagi do opublikowanego przez URE dokumentu pt. „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego”. Opublikowany przez URE dokument był wynikiem rozpoczętych jeszcze w 2009 roku prac w zakresie opracowania wzorców kodeksów dobrych praktyk, a także przeprowadzonych wcześniej szerokich konsultacji kolejnych wersji dokumentu.

W ramach uwag do pierwszej wersji dokumentu (w 2009 roku) nasze Towarzystwo zestawiło ponad 100 uwag, do kolejnej tegorocznej, kwietniowej wersji (po wprowadzeniu zmian przez URE) zestawiliśmy ponad 20 uwag do materiału. Uwagi te były przedmiotem szczegółowej dyskusji na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Podczas czerwcowego spotkania, analizując „punk po punkcie” poszczególne uwagi TOE udało się wypracować założenia i zmiany do kolejnej wersji dokumentu, który docelowo ma być podstawą opracowania i przyjęcia przez poszczególne Spółki Obrotu własnych „Kodeksów Dobrych Praktyk”. Zgodnie z ustaleniami po wprowadzeniu zmian i rozszerzeniu dokumentu o ustalone zagadnienia materiał będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia udostępnieniu Rady Zarządzającej TOE.

Dokumenty

Formularz logowania