W dniach 9 i 11 sierpnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyło się kolejne spotkanie uzgodnieniowe dotyczące projektu rozporządzania w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tzw. rozporządzenia systemowego). Spotkanie, które prowadził zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w MG Jan Bogolubow, obejmowało dyskusję zapisów ostatniego projektu rozporządzania systemowego datowanego na 14 lipca 2006 r. Po ostrej i burzliwej dyskusji nie udało się niestety uzgodnić wszystkich zapisów przedmiotowego rozporządzenia, część kwestii pozostawiając jako otwarte do kolejnego spotkania. Na spotkaniu obecni byli członkowie TOE kol. Krzysztof Noga oraz kol. Marek Kulesa.

Ministerstwo Gospodarki, ku zaskoczeniu wielu przedstawicieli branży, w lipcowym projekcie oraz podczas kolejnego (trzeciego już) spotkania w ramach uzgodnień z przedstawicielami sektora zaproponowało rezygnację z wielu wcześniej ustalonych zapisów, których część pozytywnie zaopiniował już Komitet Europejski Rady Ministrów (KERM) w dniu 25 lipca 2006 r. rozpatrując projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Zdaniem MG (którego nie podzieliła część uczestników spotkania) przyjęcie przez KERM projektu ustawy nie powinno wpłynąć na trwające prace i wypracowanie rozwiązań w ramach rozporządzenia systemowego. Należy podkreślić, że na wiele z tych wcześniejszych zapisów zgodzili się liczni przedstawiciele branży w ramach wcześniej wypracowanych konsensów.

Co więcej MG zaproponowało także liczne nowe propozycje mogące zdaniem TOE wpłynąć negatywnie na wciąż będący na początku drogi rynek odbiorców korzystających z TPA. Wśród nowych propozycji znalazły się kontestowane zdecydowanie nie tylko przez TOE i odbiorców, ale także przez przedstawiciel URE propozycje takie jak:

  • przekazywanie w przypadku zmiany sprzedawcy (zawarcia osobnej umowy dystrybucyjnej) operatowi systemu dystrybucyjnego informacji o planowanym zakupie energii elektrycznej na okres nie krótszy niż 3 miesiące (co jest jednoznaczne z ujawnieniem poufnych przecież planów zakupu energii, a często nawet w przypadku większych odbiorców i sprzedawców, mogących korzystać z giełd energii i platform obrotu, po prostu niemożliwe)  lub
  • obowiązek złożenia (też w przypadku zmiany sprzedawcy) przez odbiorcę depozytu o wartości co najmniej równowartości planowanego zakupu energii elektrycznej w okresie 2 miesięcy.

Wprowadzenie przez MG tak znaczących zmian i rozwiązań w prawie ostatniej fazie tej części uzgodnień sektorowych było niezrozumiałe dla wielu uczestników konsultacji. Oczywiście dwie ww. rozwiązania wychodzą naprzeciw żądaniom spółek dystrybucyjnych, wciąż zachowujących pozycje monopolistów w sprzedaży energii elektrycznej, czego zresztą przedstawiciele dystrybucji podczas spotkania w dniu 9 listopada 2006 r. nie kryli mówiąc wprost „zawsze marzyliśmy o takich zapisach”. Czy jednak marzenia monopolistów powinny być wyznacznikiem dla Ministerstwa Gospodarki w kształtowaniu i promowaniu konkurencji na liberalizującym się rynku energii elektrycznej w Polsce ?

W ramach drugiego spotkania w dniu 11 listopada 2006 r., po zakończenie prac nad częścią rozporządzania, mając na uwadze wprowadzenie znaczących zmian w odniesieniu do wcześniejszej wersji rozporządzenia oraz burzliwą dyskusję w ramach obu spotkań ustalono, że do 16 sierpnia 2006 r. MG przyjmować będzie pytania do zaproponowanych w rozporządzaniu zmian w zakresie ustępów budzących największe emocje i dyskusje, tj. rozdziału 5 i 6 dot. kolejno: zakresu, warunków i sposobu bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu oraz zakresu, warunków i sposobu zarządzania ograniczeniami systemowymi). Po ustosunkowaniu się do wątpliwości i pytań uczestników konsultacji podjęte zostaną dalsze kroki zmierzające do wypracowania ostatecznej wersji rozporządzania.

Przyjęty przez KERM projekt ustawy dostępny jest na stronach MG www.mg.gov.pl oraz TOE w dziale wybrane dokumenty 2006.

Ostatnie projekty rozporządzania systemowego (datowane na 14 lipca 2006 r. i korekty wprowadzone podczas spotkania w dniach 9 i 11 sierpnia 2006 r.), jak i uwagi TOE do wersji rozporządzania z dnia 14 lipca 2006 r. dostępne są dla członków TOE po zalogowaniu w dziale Prezentacje i dokumenty.

Dokumenty

Formularz logowania