W dniu 26 lutego 2008 r. w siedzibie URE w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli URE (Departamentu Promowania Konkurencji), PTPiREE (jako przedstawicieli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych – OSD) oraz TOE. Ze strony URE w części spotkania wziął także udział Prezes URE dr Mariusz Swora. Głównym celem spotkania była prezentacja i dyskusja aktualnego stanu prac nad przygotowaniem standardu generalnej umowy dystrybucyjnej, dyskusja podstawowych wątpliwości i uwag (wniesionych przez URE i TOE) oraz ustalenie dalszych działań w tym obszarze.

Nasze Towarzystwo reprezentowali kol. Krzysztof, Piotr Wilbik (Everen Sp. z o.o.), kol. Przemysław Chryc (Electrabel Polska S.A.), kol. Tomasz Lender (ENION Energia Sp. z o.o.), kol.  Bartłomiej Wyczałkowski (Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.) oraz kol. Marek Kulesa (biuro TOE).

Z punktu widzenia uczestników spotkania ze celowe przyjęto kontynuację prac nad opracowaniem jednego standardu generalnej umowy dystrybucyjnej. Pod koniec 2007 roku do przygotowanego przez PTPiREE oraz udostępnionego przez URE pierwszego projektu standardu, TOE opracowało i przekazało do URE liczne uwagi, wątpliwości i propozycje zmian. Główne problemy przedstawione także przez TOE podczas spotkania dotyczyły następujących zagadnień:

  • terminy i formy przekazywania przez OSD danych pomiarowych;
  • konieczność sporządzania aneksów do umowy w przypadku zmian danych dot. każdego z odbiorców;
  • zakres odpowiedzialności OSD za niedostarczenie lub dostarczenie błędnych danych.

Podczas spotkania przedstawiciele PTPiREE przekazali uczestnikom spotkania informację o przygotowaniu kolejnej wersji standardu generalnej umowy dystrybucyjnej, która uwzględnia w części zgłoszone uwagi oraz zobowiązali się do przekazania nowej wersji projektu tego standardu do zaopiniowania przez TOE.

W ramach dyskusji przedstawiciele PTPiREE i TOE:

  • zobowiązali się do ścisłej współpracy i pilnego wypracowania standardu generalnej umowy dystrybucyjnej (w terminie do około 3 miesięcy; a w przypadku rozbieżności stanowisk wystąpienia do URE o pomoc w rozstrzygnięciu spornych kwestii);
  • zadeklarowali się, że podejmą działania na rzecz przyjęcia i stosowania standardu przez swoich członków, w tym m.in. zobowiązali się do publikacji na stronach internetowych standardu, jako zalecanego przez te dwa towarzystwa;
  • dodatkowo zadeklarowali potrzebę przygotowania wzorca umowy pomiędzy OSD a POzBH.

Dokumenty

Formularz logowania