W dniu 15 listopada 2011 r. w Warszawie, w siedzibie TOE odbyło się pierwsze wspólne spotkanie zespołów zadaniowych PTPiREE i TOE w sprawie opracowania wzorca generalnej umowy dystrybucji umożliwiającej wszystkim sprzedawcom zawieranie umów kompleksowych (tzw. GUD kompleksowy).

W ramach spotkania, które prowadziła przewodnicząca Grupy TOE ds. Umów kol. Ewa Wierzchucka, na podstawie przygotowanej ze strony TOE prezentacji, stanowiącej załącznik nr 2 do notatki, omówiono szczegółowo m.in.:

 • dotychczasowy stan prac nad GUDem kompleksowym, z uwzględnieniem projektu opracowanego przez PTPiREE i przesłanego do TOE 30 września 2011 r. oraz projektowanych zmian stosownie do propozycji Grupy ds. umów,
 • kluczowe założenia opracowywanego wzorca umowy oraz
 • potencjalne (zdaniem TOE) obszary rozbieżności i konieczności uzyskania kompromisów w ramach wspólnych prac.

Do głównych tematów i zapisów wzorca GUDa kompleksowego wymagających dalszej, szerszej dyskusji na kolejnym spotkaniu zespołów zaliczono następujące obszary prac:

 • określenie przedmiotu umowy w sposób zgodny z zapisami prawa, zasadami świadczenia usługi kompleksowej i rolami OSD oraz sprzedawców w tym procesie;
 • uregulowanie pozyskania w ramach procesu zmiany sprzedawcy danych punktu odbioru (roboczo nazwanych paszportem miejsca odbioru) przez sprzedawców od OSD;
 • określenie miejsca uregulowania i oznaczenia tzw. sprzedawcy rezerwowego;
 • ujednolicenie zasad przekazywania danych pomiarowo – rozliczeniowych (pomiary, odczyty – format i terminy);
 • rozpatrywanie reklamacji, bonifikaty, odszkodowania, w tym określenie odpowiedzialności za konsekwencje decyzji poszczególnych stron GUDa kompleksowego w tym obszarze;
 • uregulowanie procedur wstrzymywania i wznawiania dostaw energii elektrycznej do URD przez OSD;
 • wynagrodzenie – rozliczenia Stron GUDa kompleksowego za świadczone usługi;
 • ograniczenia, zabezpieczenia realizacji GUD kompleksowego;
 • opracowanie ujednoliconych zasady i warunków świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD (tzw. WUD), jako załącznika do GUDa kompleksowego.

W ramach spotkania przedstawiciele zespołów PTPiREE i TOE przedyskutowali kierunkowo wyżej wymienione obszary dalszych prac i konieczność wypracowania wspólnych zapisów GUDa kompleksowego w terminie uwzględniającym zaplanowaną datę kolejnego spotkania przedstawicieli PTPiREE i TOE z Prezesem URE (wstępnie ustaloną na 5 grudnia 2011 r.).

Ustalono, że kolejne spotkanie zespołów odbędzie się w Warszawie w dniach 22 i 23 listopada 2011 r.

Dokumenty

Formularz logowania