W dniu 3 lutego 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządcy Rozliczeń S.A., odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadzili p. Jan Bogolubow – Prezes Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz Szymon Kowalski z Ministerstwa Gospodarki, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania, które było kontynuacją spotkania z 30 stycznia 2012 r., omawiano zapisy rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków funkcjonowania systemu opomiarowania oraz harmonogramu udostępniania liczników inteligentnych. Kontynuowano dyskusję szczegółową dotyczącą konkretnych zapisów rozporządzenia, w tym w szczególności zapisów w następujących obszarach: (i) wymagania, jakie powinien spełniać system opomiarowania, w tym w zakresie komunikacji dwustronnej, (ii) sposób wysyłania i odbierania informacji pomiarowych, a także zakres tych informacji, (iii) zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących punktu pomiarowego, w tym sposób określania numeru punktu pomiarowego.

Kierunkowo omówiono także rozwiązania modelowe zawarte w projekcie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryfy informacji pomiarowej oraz szczegółowe zasady rozliczeń za przekazywanie tych informacji.

Należy podkreślić, że oba rozporządzenia, mimo, że powinny być załączone do projektu ustawy Prawo energetyczne w kolejnej fazie prac, będą przedmiotem szerszych konsultacji po przyjęciu ustawy.

Dokumenty

Formularz logowania