W dniu 30 stycznia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządcy Rozliczeń S.A., odbyło się kolejne spotkanie Zespołu do spraw związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci w Polsce. W spotkaniu, które prowadzili p. Jan Bogolubow – Prezes Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz Szymon Kowalski z Ministerstwa Gospodarki, TOE reprezentowali, kol. Tomasz Bogucki z ENERGI – Obrót SA oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach spotkania zaprezentowano i kierunkowo omówiono proponowane w ramach aktów wykonawczych do projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne zapisy rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków funkcjonowania systemu opomiarowania oraz harmonogramu udostępniania liczników inteligentnych. Szczegółowo przedyskutowano proponowane zapisy rozporządzenia pod kątem kompatybilności z zapisami ustawy, a także wcześniej omawianym, w ramach prac Zespołu oraz przyjętym przez Prezesa URE, Stanowiskiem w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. Zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych definicji na poziomie ustawy tak, aby na poziomie rozporządzenia nie było niejednoznaczności, co do przyjętego modelu rozwiązań wdrażania inteligentnego opomiarowania w naszym kraju. Po dyskusji ustalono proponowany w tym obszarze w rozporządzeniu harmonogram udostępniania/instalowania liczników inteligentnych w Polsce.

Ustalono, że kolejne spotkanie w tym temacie odbędzie się 3 lutego 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania